!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica

 

UWAGA ZMIANY W SIWZ - NOWE SIWZ DO POBRANIA
pobierz

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu : „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy ”

 

 1. Czy zamawiający udostępni bezpłatnie parking dla autobusów wykonujących zadanie w czasie i poza czyli od zakończenia jazd do rozpoczęcia rano zadania?

 

Odp. Zamawiający udostępni parking przy Gimnazjum w Brzeźnicy.

 

 1. Czy faktury za bilety miesięczne będą wystawiane dla UG Brzeźnica? Czy bezpośrednio na dziecko lub rodzica dziecka? Czy raz w miesiącu? Czy za cały rok szkolny? Chodzi o to czy jest możliwość dodatkowo brać dopłat z Urzędu Marszałkowskiego na które mam podpisaną umowę…..?

 

Odp. Faktura za bilety wystawiana raz w miesiącu będzie na :

Zespół Szkolno Przedszkolny 34-114 Brzeźnica 53. Kwestia uzyskania dopłat z Urzędu Marszałkowskiego nie stanowi wymogu zawartego w SIWZ.

 

 1. Czy można używać innych autobusów jak te zacytowane z ustawy spełniające warunki „autobusów szkolnych”?

 

Odp. Należy używać autobusów zgodnie z SIWZ.

 

 1. Kto opłaca Zamawiający czy Wykonawca zezwolenie na korzystanie z przystanków a jeżeli jest ich brak kto je utworzy bo rozumiem, że będzie to „linia regularna specjalna”?

 

Odp. Wykonawca w swoim zakresie załatwia zezwolenia na korzystanie z przystanków.

 

 1. Czy jest możliwość wykupu Waszego autobusu aby uniknąć wielkich kosztów dzierżawy, jeżeli tak to za jaką kwotę a jeżeli bym wykupił to ile uzyskam dodatkowych punktów do oceny oferty?

 

Odp. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wykupienia autobusu. Jest on przeznaczony do dzierżawy do roku 2014.08.31.

 

 1. Czy jest możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika, który będzie sprawował opiekę w czasie przewozu a jeżeli tak to czy Wasz Urząd zrefunduje nam jego pobory i do jakiej wysokości?

 

Odp. Nie ma takiej możliwości. Pracownicy do opieki nad dowożonymi dziećmi są już zatrudnieni.

 

 1. Czy podana ilość 334,2 kilometrów dziennie w specyfikacji jest to ilość łączna czy należy ją pomnożyć przez dwa ( w dwóch turach )

 

Odp. Zgodnie z załącznikami ilość km 334,2 jest wyliczona wg tras I, II, III za kilometry przejechane od punktu 1 ( wyjazdu na trasę i punktu odwozu z Brzeźnicy) do punktu ostatniego tylko z dziećmi ( bez liczenia dojazdów i przejazdów na trasę i po dzieci).

 

 


 

 

Brzeźnica: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy
Numer ogłoszenia: 247012 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są : usługi transportowe określone w załączniku nr 7. Usługa przewozowa dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica co najmniej czterema autobusami ( 47+1 osób) ( w tym 1 autobus rezerwowy) i jednym autobusem ( 41 osób ) na trzech trasach o łącznej długości 334,2 km, w dwóch turach. W terminie od 01.09.2013 do 27.06.2014r ( do końca roku szkolnego) - Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Zamawiający zwiększa ilość autokarów do 7 sztuk / jednorazowy przejazd/ 2. Dzierżawa autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S- 2002 rok - będącego własnością Gminy Brzeźnica celem dowozu dzieci do szkoły. Okres dzierżawy autobusu od 01.09.2012 do 31.08.2014.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. /słownie : pięc tysięcy złotych 00/100 /. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20.07.2012 r. do godz.1000 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym Brzeźnica Nr konta: BS Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w poda­nym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, na lub zgodnie z zał. nr 4.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (autobusów), jakimi dysponuje wykonawca, pojazdy dopuszczone do przewozu wymaganej ilości osób pozostających w dyspozycji Wykonawcy (obowiązkowe aktualne badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC i NNW) zgodnie z zał. Nr 8
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób (kierowców) i podmiotów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia- prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowych lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007r Nr 125, poz. 874 ze zm.) a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na załączniku lub zgodnie z zał. nr 5.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170