!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane : Remont dróg gminnych

Brzeźnica: Remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odc.I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - K470042 Sosnowice - Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach
Numer ogłoszenia: 14579 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 

 

 

UWAGA

ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW

 

Opis TECHNICZNY >>> pobierz

Przekroje typowe >>> pobierz

 

 

 

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem robót pkt. 10 Zestawienie wielkości niektórych elementów kosztorysowych, a przedmiarem robót. Zamieszczone w zestawieniu ilości są różne od tych, które są zawarte w kosztorysie. Ponadto poszczególne warstwy konstrukcyjne w Zestawieniu są inne niż na rysunku D4 Przekroje typowe.

Odpowiedź.

W załączeniu (na stronie www.brzeznica.pl-przetargi ) został zmieniony Opis techniczny oraz Przekroje typowe rysunek D4.

Przedmiar robót zostaje bez zmian.


Pytanie nr 3

               1. W przedmiarze robót :

–poz. 3.8. – warstwa wiążąca z mieszanek min.-bit. Gr. 4 cm powierzchnia 10.625,25 m2

W opisie technicznym pkt. 10 zestawienie wielkości niektórych elementów kosztorysowych :

- warstwa wiążąca z z gr. 4 cm, powierzchnia 1974,25 m2

- warstwa wiążąca z gr 5 cm, powierzchnia 8862,00 m2

Jaka grubość i powierzchnię należy wziąć do wyceny?

- Odpowiedź 1 do wyceny należy przyjąć  ilości podane w przedmiarze, w załączeniu na stronie internetowej (www.brzeznica.pl-przetargi) jest podany nowy opis techniczny.

                  2. W przedmiarze robót

– poz. 3.10 i 3.11 – warstwa ścieralna ma gr 4 cm ( dotyczy całego zakresu robót)

W opisie technicznym pkt. 6 ( km 0+010 – 0+093) warstwa ścieralna – ma gr 3cm . Na przekroju typowym dotyczącym zakresu opisanego w pkt 6 jw. – warstwa ścieralna ma 4 cm.

Jaka grubość warstwy ścieralnej należy przyjąć do wyceny odcinka robót opisanego w pkt. 6

- Odpowiedź 2 do wyceny należy przyjąć  ilości podane w przedmiarze, w załączeniu na stronie internetowej (www.brzeznica.pl-przetargi) jest podany nowy opis techniczny oraz nowe przekroje typowe.


Pytanie nr 4

 

 

Dotyczy przetargu : „Remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odc.I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - K470042 Sosnowice – Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach” 

Pytanie :

Zwracamy się z prośba o podanie warunków uzgodnień z Telekomunikacją – dotyczy to poz. 12.2 przedmiaru robót – przełożenie kabla telefonicznego poza korpus drogi.

Odpowiedź :

Na odcinku kabla XzTKMXpwFtlx 15x4x05 –tj. od załamania kabla w km 0+258 do słupa telefonicznego w km 0+196 i poza słupem na odcinku ok. 12m – kabel należy odkopać ręcznie i ułożyć go powtórnie poza projektowaną jezdnią drogi na głębokości 0,6 - 0,7m.

Gdyby wystąpiły jakieś przeszkody uniemożliwiające usunięcie kabla z pod jezdni to na tym odcinku kabel zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu Arota.

Na etapie wykonawstwa zgłosić przystąpienie do robót telefonicznie na nr 33 873 32 70, roboty wykonywać pod nadzorem pracownika TP SA.

 


Zmiany do SWIZ

Punkt  IVb otrzymuje brzmienie :

IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE.

1)  Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu  musza spełniać  następujące warunki:

b)  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

w celu potwierdzenia  warunków dysponowania  odpowiednim   potencjałem i osobami  zdolnymi do  wykonania zamówienia :

- Wykonawca  musi wykazać  się dysponowaniem,   co najmniej  1  osobą posiadającą uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2  oraz art. 14 ust. 1 pkt  2a  ustawy  z dnia 7 lipca   1994r –Prawo budowlane   ( Dz.  U. z 2006 r.   Nr 156   poz.118 z   późn. zm ) lub odpowiadających  wydanych  na podstawie  wcześniejszych przepisów,

- Wykonawca  musi wykazać  się dysponowaniem,   co najmniej  1  osobą posiadającą uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:

Ø złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Ø złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby/ba wymienione/na w wykazie posiadają/da wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

Ø podać informację o podstawie dysponowania osobami/bą ujętymi/tą w wykazie.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane powyżej, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawy).

 

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont dróg gminnych:

- K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odc.I i od

km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II

- K470042 Sosnowice – Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II

w Sosnowicach”

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ opisuje warunki jakie muszą spełnić wykonawcy chcący ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumenty jakie muszą złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tych warunków. Nie ma natomiast w SIWZ informacji jaki dokument należy złożyć wraz z ofertą w sytuacji gdy Wykonawca zamierza polegać na doświadczeniu, potencjale technicznym czy osobach innych podmiotów.

Prosimy o informację czy, Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków wystarczającym dokumentem  jaki Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty jest pisemne  Zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia?

Odpowiedź

W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:

Ø złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

Ø złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby/ba wymienione/na w wykazie posiadają/da wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

Ø podać informację o podstawie dysponowania osobami/bą ujętymi/tą w wykazie.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane powyżej, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawy).

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odc.I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - K470042 Sosnowice - Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odcinek I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II w Sosnowicach - K470042 Sosnowice - Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem opracowania jest remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odcinek I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - K470042 Sosnowice - Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach polegający na: - remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku - remoncie chodnika dla pieszych: prawostronnie od km 0+108,00 - 0+319,50 Odcinek I; i lewostronnie od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - remoncie poboczy lewostronnie od km 0+080,00-0+313,00 odc. I; prawostronnie od km 0+000,00-0+170,00 odc. II obustronnie od km 0+170,00-2+286,00 odcinek II - remoncie przepustu ramowego w km 0+313,50 odc. I -remoncie istniejących przepustów rurowych pod jezdnią w km 0+223,00; 0+434,00;0+434,00; 0+905,00 odc. II - remoncie istniejących zjazdów -zabudowa trzech lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci rozdzielczo oświetleniowej 2.2. Szczegółowy zakres i przyjęte rozwiązania- - na odc. I w km 0+010,00 - 0+093,00 remont będzie polegał na wyrównaniu istniejących wybojów i nierówności asfaltobetonem w ilości 25kg/m2 , ułożeniu warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubości 4cm i warstwy ścieralnej gr. 3cm. Lewostronnie zostanie ułożony ściek z korytek betonowych płaskich szer. 0,5m na podsypce cementowo -piaskowej 10cm - na odc. I w km 0+093,00 - 0+319,50 wyrównaniu istniejących deformacji asfaltobetonem w ilości 25kg/m2,ułożeniu geosiatki, następnie warstwy wiążącej gr. 3cm i warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4cm. Wykonaniu koryta pod umocnienie pobocza, ułożeniu warstwy tłucznia 12cm, pozostała część pobocza utwardzona tłuczniem gr. 10cm, na szerokości 0,5m - na odc. II w km 0+000,00 - 0+170,00 remont taki sam jak na odc. poprzednim, z tym, że chodnik prawostronny. - na odc. II w km 0+170,00 - 0+490,00 km 0+665,00 - 1+280,00 km 1+360,00 - 1+950,00 Na istniejącej jezdni ułożenie warstwy wyrównawczej z klińca 0-31 średnio grubości 5cm, następnie ułożeniu warstwy wiążącej grubości 4cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Obustronne utwardzenie poboczy na szerokości po 0,6m tłuczniem, a na pozostałych 0,4m utwardzenie poboczy tłuczniem z zaklinowaniem klińcem o łącznej gr. 10cm. - na odc. II w km 0+490,00 - 0+665,00 w km 1+280,00 - 1+360,00 w km 1+950,00 - 2+070,00 to jest tam, gdzie droga biegnie dnem wąwozu przewiduje się ułożenie warstwy tłucznia 60-80 zaklinowanej klińcem grubości 12cm. lewostronnie ułożenie korytek płaskich przejazdowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. - na odc. II w km 2+070,00 - 2+280,00 wyrównaniu istniejących wybojów i nierówności asfaltobetonem w ilości 25kg/m2, ułożeniu warstwy wiążącej grubości 4cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4cm. Utwardzenie poboczy jak na poprzednich odcinkach. 2.3. Chodnik - remoncie chodnika dla pieszych: prawostronnie od km 0+108,00 - 0+319,50 Odcinek I; i lewostronnie od km 0+000,00 do 0+170,00 odcinek II Szerokość chodnika 1,5m (łącznie z krawężnikiem). Krawężniki uliczne betonowe 15/30 na ławie betonowej z betonu B15, obrzeża betonowe 8/30 również na ławie betonowej B15. 2.4. Przepust na potoku Sosnówka Należy dokonać rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, dźwigarów stalowych oraz przyczółków betonowych. Fundamenty przyczółków zostaną wzmocnione płytą żelbetową ułożoną na fundamentach i naturalnym podłożu potoku. Na płycie zostaną zabudowane prefabrykaty żelbetowe z betonu B30 o rozpiętości w świetle 3,0x1,50m. Elementy prefabrykowane zostaną zaizolowane, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm z asfaltobetonu. Na przepuście zostaną zamontowane obustronnie poręcze mostowe typu U 11-a. Zdemontowane płyty drogowe żelbetowe posłużą do umocnienia dna potoku. Remont przepustu nie zmienia jego gabarytów, płyta jezdna pozostanie o wymiarach 7.0x3.0m. Remont polega na wymianie elementów konstrukcyjnych: w miejsce betonowych przyczółków i dźwigarów stalowych zamontowane zostaną prefabrykaty żelbetowe. Istniejące fundamenty betonowe przyczółków zostaną zachowane. 2.5.Oświetlenie uliczne 1.1. Zakresem opracowania jest zabudowa trzech lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci rozdzielczo oświetleniowej w miejscowości Sosnowice zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez ENION S.A. Rejon Dystrybucji Wadowice pismem WP/R3/324863/10 z dn. 2010-07-21. 1.2. Parametry inwestycji. 1. Linia napowietrzna AL 4x50 + 25mm2 na istniejących stanowiskach słupowych sieci rozdzielczo oświetleniowej, 2. Oprawy oświetleniowe OUSe - 150W w II - giej klasie ochronności - 3 szt. 3. Lampa sodowa 150W - 3 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres prac uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.24.52-5, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do dnia 31.01.2011r. do godz. 10: 00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr r-ku 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z dopiskiem - Remont dróg gminnych: - K470038 Sosnowice - Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odc.I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II - K470042 Sosnowice - Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. IIw Sosnowicach

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.118 z późn. zm ) lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na równowartość minimum 500.000 zł PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej: 1)Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., d) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, e) Ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, f) kiedy wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych, g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: a) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT b) rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót. 4) Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica Pokój nr 36..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica Pokój nr 36..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków : Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

1.

SIWZ-droga Sosnowice

Załączniki 1 - 9 ( wersja doc )

pobierz
2.

Załączniki od 1 do 9 - wersja pdf

pobierz

3 Załącznik nr. 2 przedmiar pobierz
4.

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna

pobierz

5.

Załącznik nr 11 Projekt budowlany

pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170