!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

RADNI 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 28 marca 2018 roku (środa) na godz.11.00

XXXIII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

4. Analiza stanu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działań podejmowanych przez Wójta Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego za 2017 rok.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku.

6. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok ,ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica.

7. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.

8. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2018-2027-Nr XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku

Gospodarstwa Krajowego,

4) odwołania Skarbnika Gminy Brzeźnica,

5) powołania Skarbnika Gminy Brzeźnica,

6) podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu,

7) podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu,

9) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica,

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica,

11) nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170