!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

RADNI 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 28 lutego 2018 roku (środa) na godz.14.00

XXXII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy
z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

2)      wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata

  2018-2027-Nr XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

       3)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
               w Bielsku Białej,

       4)     w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/309/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  udzielanych publicznym i

              niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom

              prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

       5)  odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej na własność Gminy Brzeźnica,

       6)   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków    

            zagospodarowania nieruchomości przyległej,

       7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków    

           zagospodarowania nieruchomości przyległej,

       8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Brzeźnica nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym:69, zlokalizowanym na    

           działce nr 1824/3 o pow. 0,0448 ha, obręb Wyźrał, stanowiącej własność osoby fizycznej,

       9) określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica,

     10) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 w  

           miejscowości Brzeźnica,”

     11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170