!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy

 

ZI.271.200.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

               

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną   na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy”.

 

1, Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 1 wykonawcy :

 

FIRMA USŁUGOWA „WACŁAW”

Wacław Krzysztof

Tłuczań 238, 34-114 BRZEŹNICA

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 6.482.100,00 zł.

Słownie brutto : sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100

2. Okres gwarancji : 60 miesięcy .

3. Termin wykonania zamówienia : do 30.11.2018 roku

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji na roboty budowlane – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt

4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto

Ilość punktów                           za kryterium                   cena -   60pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

Okres gwarancji

Punkty -

za długość okresu gwarancji – 40 pkt

2.

USŁUGI BUDOWLANE

„GRESMAR”

Stanisław Chodacki

32-051 WIELKIE DROGI 224

8.979.758,91

43,30 pkt

83,30 pkt

60 m-cy

40 pkt

 

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

  1. FIRMA USŁUGOWA „WACŁAW” Wacław Krzysztof, Tłuczań 238, 34-114 BRZEŹNICA
  2. USŁUGI BUDOWLANE „GRESMAR” Stanisław Chodacki 32-051 WIELKIE DROGI 224

 

Oryginał Pisma:

 

1. Pismo pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170