!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Indywidualna terapia uzależnień dla – 12 klientów GOPS

 

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15.

Brzeźnica 22.09.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna terapia uzależnień dla – 12 klientów GOPS uzależnionych od alkoholu - w wymiarze maksymalnie 192 godziny, średnio 16 godzin na osobę. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniodawcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Brzeźnica.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina terapii wynosi 60 minut.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-  zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. CSW DELTA Jakub Błaszczyk, wpłynęło 05.09.2017 godzina 8.50 – koszt za godzinę 79,45 zł. brutto – doświadczenie powyżej 30 osób.
 2. Ośrodek Usług Psychologicznych i Psychoterapii Eugeniusz Stępień, wpłynęło 29.08.2017 – koszt za godzinę 100 zł. brutto – doświadczenie powyżej 30 osób.
 1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Dysponuje osobą, która łącznie spełnia następujące warunki

- posiada kwalifikacje uprawniające do realizacji terapii uzależnień.

- posiada doświadczenie min 5 letnie w realizacji terapii uzależnień na rzecz klientów pomocy społecznej.

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dokumentów załączonych do oferty.

Obie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 60 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
 1. doświadczenie osoby wskazanej do realizacji terapii uzależnień– 40% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 40

WYBÓR WYKONAWCY

 1. CSW DELTA Jakub Błaszczyk, 60 + 40 = 100 pkt.
 2. Ośrodek Usług Psychologicznych i Psychoterapii Eugeniusz Stępień, 47,67 + 40 = 87,67 pkt.

Wybrana zostła oferta firmy CSW DELTA Jakub Błaszczyk. Oferta uzyskała największą ilość punktów. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa realizacji usługi.

 

Protokół sporządzono w dniu 22.09.2017

Kierownik GOPS   - Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170