!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Unieważnienie Postępowania - Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczań

 

Nr sprawy ZI.271.199.2017

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZADANIA „Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczań

 

                Wójt Gminy Brzeźnica, działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.199.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczańogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 572693 - 2017w dniu 16.08.2017 r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl .                    

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym nr ZI.271.199.2017 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 postępowanie zostanie unieważnione.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170