!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - Remont drogi w miejscowości Marcyporęba

 

Brzeźnica, dnia 12.09.2017 r.
ZI.271.244.2017

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

               

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 – 0+320 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

I Prace obejmować będą:

1. Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 – 0+320 /tj. 320 mb./w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Droga posadowiona na działce 2306/6.

Zakres robót obejmuje:

- plantowanie poboczy

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych- w-wa wiążąca 5 cm

- nawierzchnie z mieszanek min. – bitumicznych asfaltowych - w-wa ścieralna 4 cm

- nawierzchnie z klińca porfirowego powierzchniowo utrwalone emulsją i diabazem – wykonanie poboczy drogi

Zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia

2. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją zgłoszeniową
i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wbudowany materiał powinien posiadać odpowiednie parametry i atesty, które Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

3. Zobowiązuje się wykonawcę do zapoznania się z terenem remontowanej drogi oraz sprawdzeniem przedmiaru robót (na własny koszt). O wszystkich błędach i rozbieżnościach należy niezwłocznie zawiadomić w celu ustosunkowania się do wykrytego błędu i dokonania korekty zleconego zakresu robót.

4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) W czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych usuwać i składować w odpowiednio przeznaczone do tego miejsca wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2) Zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru.

3) Oznakować i zabezpieczyć plac budowy remontowanej drogi.

4) Organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót.

Wszystkie powyższe uwarunkowania mają zostać uwzględnione w cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów robót w kosztorysie ofertowym

 

5. Wykonawcazobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczeniową winno być objęte wszelkie ryzyko budowlane (nagłe
i nieprzewidziane zdarzenia losowe, które mogą doprowadzić do szkody w związku
z prowadzonymi pracami budowlanymi objętymi umową). Okres ochrony ubezpieczeniowej winien się kończyć z chwilą spisania protokołu końcowego odbioru robót.

6. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.883 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom opisanym
w przedmiarze robót.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy.

8. Warunki odbioru robót.

1) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy remontowanej drogi i przekazać go Zamawiającemu.

2) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy.

9. Warunki rozliczenia robót:

Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy kosztorysem powykonawczym rzeczywiście wykonanych robót.

II Termin realizacji zadania: do 15.10.2017 r.

 

III Gwarancja:

Gwarancja na wykonane roboty: minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania(bez uwag) protokołu końcowego.

 

IV Warunki wymagane od wykonawców:

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej tj.

1) Wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej i aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa dot. kierownika budowy.

2) Wykonawca oświadczy, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

V .Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu Nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć Załącznik Nr 2, Nr 3. W/w dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Remont drogi w Marcyporębie w ramach remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033) 8792 092, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19.09.2017 r.

VI Istotne postanowienia umowy

a) podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego, do którego zostanie dołączony kosztorys powykonawczy. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

b) termin płatności do 30 dni, od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym,
w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

c) odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru.

Kary umowne:

  1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
  2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
  3. z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

VII Kryteria oceny ofert :

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami

a) Kryterium – cena – 90%  

Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzyma 90 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

b) Kryterium – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 10%  

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma 10 punktów,
a pozostałe proporcjonalnie mniej.

VIII Wybór oferty

Oferta, która otrzyma największą końcową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX Informacja o wyborze wykonawcy:

Zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica

www.brzeznica.pl

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Załączniki do pobrania:

1. Załaczniki nr 1,2 i 3 pobierz

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170