!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice

 

Nr sprawy ZI.271.168.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy: Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3 złożoną przez :

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych ”KEWBUD”
Krzysztof Paszewski
Sułkowice ul. Centralna 42,
34-120 Andrychów

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ

- cena – 90 pkt.
- gwarancja – 10 pkt.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena-90

Liczba pkt gwarancja – 10

Razem liczba pkt

1.

Usługi Budowlane Antoni Dębski 34-116 Spytkowice

Bachowice ul.Górki 40A

86,15

4,20

90,35

2.

Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Mrowiec

34-114 Brzeźnica

Chrząstowice 15

79,90

4,20

84,10

3.

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych ”KEWBUD”

Krzysztof Paszewski

34-120 Andrychów

Sułkowice ul. Centralna 42

95,00

5,00

100,00

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

                                                                                                

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

Do wiadomości :

1. Usługi Budowlane Antoni Dębski 34-116 Spytkowice, Bachowice ul.Górki 40A

2. Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Mrowiec, 34-114 Brzeźnica, Chrząstowice 15

3. Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych ”KEWBUD” Krzysztof Paszewski, 34-120 Andrychów, Sułkowice ul. Centralna 42

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

5. Strona internetowa www.brzeznica.pl

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170