!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - Dowóz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Dowóz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”

 

 1. Zamawiający:

                              

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy

ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica

tel:   33 879 28 62, 33 879 20 60 wew. 26

fax: 33 879 28 62

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty  30 000,00 EURO.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz ucznia z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 z wyznaczonego miejsca przystankowego na następującej trasie:

Trasa: dowóz 1 ucznia z miejsca zamieszkania, tj. z miejscowości Bęczyn 8 do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej

Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi – około 66 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna).

Ilość dni nauki od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. ok. 190 dni.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Termin wykonania usługi: 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zakres usługi będzie obejmował:

 1. odbiór ucznia z domu Bęczyn 8 lub innego wyznaczonego miejsca w miejscowości Bę– godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
 2. dowóz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6
 3. odbiór ucznia z Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6
 4. dowóz do domu lub innego wyznaczonego miejsca w miejscowości Bęczyn

Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia opieki dziecku w czasie transportu.

 

Informacje dodatkowe:

Przewoźnik ma obowiązek:

 • udzielenia czynnej pomocy dziecku w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu;
 • dopilnować aby dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu;
 • zapewnienia transportu zastępczego w razie awarii pojazdu.

Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu pojazdów
i przewozu dziecka, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 1. Opis i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do oferty należy dołączyć: kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację
o posiadanym środku transportu przeznaczonym do wykonania usługi (up. kserokopia dowodu rejestracyjnego), kserokopia polisy OC

Kserokopie dokumentacji dołączonej do formularza ofertowego muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”)

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy przy ul. Krakowskiej 111 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 1400 (liczy się data wpływu oferty do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 111).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

 1. Dodatkowe informacje.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (33) 879 28 62 oraz w siedzibie zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 111 w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 800 – 1500,w środę w godz. 800 – 1630, w piątek w godz. 800 – 1330.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

 1. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

                    Z up. Wójta

               /-/ Barbara Klęczar

               Sekretarz Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170