!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi w miejscowości Marcyporęba

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 144445-2016 z dnia 2016-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 - 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ścinanie poboczy - 329m2 -Wykonanie odwodnienia liniowego -200m -Nawierzchnia z kruszyw naturalnych...
Termin składania ofert: 2016-08-03

 

Brzeźnica: Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 - 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Numer ogłoszenia: 186295 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144445 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 - 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 - 0+470 w ramach modernizacji- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ścinanie poboczy - 329m2 -Wykonanie odwodnienia liniowego -200m -Nawierzchnia z kruszyw naturalnych tłuczeń 31,5 - 63 - Podbudowa z kruszyw naturalnych tłuczeń 31,5-63 zaklinowany klińcem 4,0 - 31,5 -Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1.212,60m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1.175,00 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0-31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 296m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE DROG-BUD, Spytkowice, 34-116 Spytkowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121096,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 96826,35
  • Oferta z najniższą ceną: 96826,35 / Oferta z najwyższą ceną: 125396,84
  • Waluta: PLN .

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170