!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Unieważnienie Postępowania - Remont budynku komunalnego – Domu Strażaka w Bęczynie

 

Nr sprawy ZI.271.175.2016

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZADANIA
„Remont budynku komunalnego – Domu Strażaka w Bęczynie”

Wójt Gminy Brzeźnica, działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.175.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego – Domu Strażaka w Bęczynie” ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 149667 - 2016 w dniu 21.07.2016 r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl.

                  

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu przetargowym nr ZI.271.175.2016 złożono jedną ofertę. Cena oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 postępowanie zostanie unieważnione.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170