!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

Ogłoszenie nr 300239 - 2016 z dnia 2016-08-03 r.

 

Brzeźnica: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy, krajowy numer identyfikacyjny 7059327300000, ul. ul. Krakowska  111, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo , tel. 338792862, e-mail , faks 338792862.
adres strony internetowej

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.brzeznica.pl


Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony- więcej informacji można uzyskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z SIWZ
Pod adres:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3)
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach: Zadanie 1. Trasa nr 1 –ŁĄCZANY – Szkoła Podstawowa w Zelczynie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 10 – 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła), III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzezinka (Kuźnia), V Paszkówka (szkoła), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica) Ilość dowożonych uczniów – 10 osób Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi – około 35 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Zadanie 2 Trasa nr 2 – Brzeźnica– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach - 6 przystanków PKS na trasie: I Brzeźnica (stacja PKP), II Paszkówka, III Kopytówka (sklep), IV Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), V Tłuczań (kościół) , VI – Wyźrał (Dom Kultury) Ilość dowożonych uczniów – 9 Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi – około 88 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
II.1.5) Główny kod CPV: 60130000-8 Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
II.1.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bezVAT: 122661.50
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.1.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2017

II.1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj, a) potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie przedłożenie odpisu, zaświadczeń z których będzie wynikać, że wykonawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, b) posiadanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca wykaże polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj, a) wykaz niezbędnych pojazdów do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów tj. pojazdów zapewniających obsługę wymaganej ilości uczniów posiadających aktualne świadectwo przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia. b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przewozu osób, - posiadanie wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca winien wykazać, co najmniej jedną usługę dowozu uczniów do szkół, -
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuIII.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zgodnie z SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo jeżeli jest ustanowione.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg
nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dodatkowe informacje:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Dodatkowe informacje:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Dodatkowe informacje:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

95

Czas postawienia autobusu zastępczego w razie awarii

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Dodatkowe informacje

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Dodatkowe informacje:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe informacje:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Dodatkowe informacje:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwości dokonania zmian zakresu, przedmiotu zamówienia oraz zmiany maksymalnej wartości umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m. in. zmiany dotyczące ilości uczniów objętych przewozem, zmianą przebiegu trasy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11/08/2016 godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 12/09/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1. Przetarg na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1. Trasa nr 1 –ŁĄCZANY – Szkoła Podstawowa w Zelczynie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 10 – 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła), III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzezinka (Kuźnia), V Paszkówka (szkoła), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica) Ilość dowożonych uczniów – 10 osób Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi – około 35 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8, 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 55458.30
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2 Trasa nr 2 – Brzeźnica– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 2 Trasa nr 2 – Brzeźnica– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach - 6 przystanków PKS na trasie: I Brzeźnica (stacja PKP), II Paszkówka, III Kopytówka (sklep), IV Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), V Tłuczań (kościół) , VI – Wyźrał (Dom Kultury) Ilość dowożonych uczniów – 9 Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi – około 88 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8, 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 55458.30
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170