!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice


Numer ogłoszenia: 144475 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowo - budowlanych budynku polegających w szczególności na : 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 1.1. Rozebranie obróbek blacharskich, parapety z blachy - 3,8 m2 1.2. Wymiana skrzynki gazowej na elewacji - 1 kpl 1.3. Wymiana oprawy zewnętrznej na Halogen Led 20W IP65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu - 3 kpl 1.4. Zamocowanie listwy cokołowej szer. 103 mm - 61,3 mb 1.5. Cokół - docieplenie płytami styropianowymi frezowanymi EPS 200-036 grub. 10 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku mozaikowego grub. 1,5 mm - 30,9 m2 1.6. Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grub. 15 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku akrylowego grub. 1,5 mm - 243,5 m2 1.7. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grub. 0,75 mm - 6,1 m2 (12 szt.) 1.8. Daszek 120x90 cm nad drzwiami, pokryty z akrylu przezroczystego gr. 4 mm, kostr. malowana proszkowo - 1 kpl 1.9. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm - 108,1 mb 1.10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 84,8 m2 2. Izolacja fundamentów, drenaż opaskowy 2.1. Odkopanie fundamentów na głęb. 1,0 m - 40,0 m3 2.2. Odgrzybianie i neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym - 95,0 m2 2.3. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej masą bitumiczną zbrojoną włóknami - 95,0 m2 2.4. Izolacje cieplne z płyt XPS grub. 10 cm, pionowe, przyklejane całopowierzchniowo masą bitumiczną - 63,1 m2 2.5. Izolacje z folii kubełkowej, 1 warstwa - 63,1 m2 2.6. Ułożenie geowłókniny - 126,2 m2 2.7. Drenaż ze żwiru filtracyjnego - 18,9 m3 2.8. Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 110 mm - 64,8 mb 2.9. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 14,7 m3 2.10. Wywóz nadmiaru ziemi - 25,2 m3 3. Kanalizacja deszczowa 3.1. Wykopy na odkład o średniej głęb. 0,80 m - 27,0 m3 3.2. Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm - 3,4 m3 3.3. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 60,2 mb 3.4. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm + dołącznik (traper) - 4 kpl 3.5. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową + pokrywa kl.A - 4 kpl 3.6. Obsypanie rur piaskiem grub. 30 cm - 15,0 m3 3.7. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 7,1 m3 3.8. Wywóz nadmiaru ziemi - 19,9 m3 4. Oczyszczalnia ścieków 4.1. Montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków BIOTIC 10 lub równoważnej, wraz z poletkiem rozsączającym - 1 kpl.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium - Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach należy dołączyć do oferty jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto do oferty należy dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, którego nie należy bindować i zszywać z ofertą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego. 5. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert (termin związania ofertą). Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 03.08.2016r., do godz. 10:00 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 2) po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; 3) kiedy upłynął termin związania ofertą; 4) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, tj.: a) osoba z uprawnieniami budowlanymi- do pełnienia funkcji kierownika budowy b) osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na minimum 100.000 zł. Dla potwierdzenia spełnienia opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę wraz z dowodem jej opłacenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Formularz ofertowy (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym wypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo). Kalkulacja wykonanie robót wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, jeśli nie powstaną przeszkody formalno - prawne do zawarcia umowy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną i na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdzono fakt jego otrzymania, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny dopuszczony zapisami SIWZ sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli:w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 pok. nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, Parter, pok. nr 3 (sala konferencyjna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 2a - przedmiar robót pobierz
3. Załącznik nr 10 - STWiOR pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170