!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont dróg gminnych

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53069-2016 z dnia 2016-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest: Część pierwsza - finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych Gminy : 1.1. Remont drogi gminnej Nr K470041 w miejscowości Sosnowice w km 0+270 - 0+560 Sosnowice od Domu Strażaka -...
Termin składania ofert: 2016-05-30

 

Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr K470041 w miejscowości Sosnowice w km 0+270 - 0+560 Sosnowice od Domu Strażaka, Remont drogi gminnej nr K470057 w miejscowości Paszkówka w km 0+110 - 0+500 Paszkówka za Kościołem na Sosnowice, Remont drogi gminnej nr K470039 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+380 od drogi krajowej do wschodniej granicy z Krzęcinem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brzeźnica.


Numer ogłoszenia: 108255 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53069 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr K470041 w miejscowości Sosnowice w km 0+270 - 0+560 Sosnowice od Domu Strażaka, Remont drogi gminnej nr K470057 w miejscowości Paszkówka w km 0+110 - 0+500 Paszkówka za Kościołem na Sosnowice, Remont drogi gminnej nr K470039 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+380 od drogi krajowej do wschodniej granicy z Krzęcinem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brzeźnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część pierwsza - finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych Gminy : 1.1. Remont drogi gminnej Nr K470041 w miejscowości Sosnowice w km 0+270 - 0+560 Sosnowice od Domu Strażaka - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1km. - 290m2 -Wyrównanie( profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie - przyjęto na 40% powierzchni średni 75kg/m2 - 26,97 t - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 899m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 870m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0-31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 290m2 1.2. Remont drogi gminnej nr K470057 w miejscowości Paszkówka w km 0+110 - 0+500 Paszkówka za Kościołem na Sosnowice - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1km. - 312m2 - Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 4,00-31,5mm o gr.20 cm po zagęszczeniu, - 910m2 - Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 4,00-31,5mm o gr.10 cm po zagęszczeniu, - 429m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 1209m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1170m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0-31,5mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 312m2 1.3. Remont drogi gminnej nr K470039 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+380 od drogi krajowej do wschodniej granicy z Krzęcinem - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km.- 200m2 - Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 4,0- 31,5mm o gr.50 cm po zagęszczeniu, - 390m2 - Podbudowy z kruszywa naturalnego tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 4,0- 31,5mm o gr.10 cm po zagęszczeniu, - 825m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 1.152m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1114m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,00-31,5mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy - 304m2 - Zabezpieczenie nawierzchni nad gazociągiem g500 z płyt drogowych żelbetowych gr 15 cm - 12m2 Zgodnie ze złączonym przedmiarem robót, który stanowi - załącznik nr 2.1 , 2.2 i, 2.3. do SIWZ Część druga - finansowana ze środków własnych Gminy : 2.1. Remont drogi gminnej Nr K470000 - w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 - 0+370 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1km. - 296m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1.036m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1.036m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 296m2 2.2. Remont drogi gminnej Nr K470033 - w miejscowości Paszkówka w km 0+000 - 0+155 oraz w km 0+780 - 0+900 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1km. - 124,0 m2 + 96m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 697m 2 + 360m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 697 m2 + 360m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 124,0 m2 + 96m2 2.3. Remont drogi gminnej Nr K470040 - w miejscowości Sosnowice w km 0+740 - 0+930 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km. - 152,0 m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 570m 2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 570 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 152,0 m2 2.4. Remont drogi - w miejscowości Łączany ul. Kameralna w km 0+000 - 0+110 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km. - 24,0 m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 144m 2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 144 m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 295 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 24,0 m2 -Wymiana studzienki ściekowej oraz regulacja studzienki ściekowej - 1 szt. i rewizyjnej 1 szt. 2.5. Remont drogi - w miejscowości Łączany ul. Kwiatowa w km 0+000 - 0+090 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km. - 72,0 m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 299,6m 2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 299,6 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 72,0 m2 2.6. Remont drogi - w miejscowości Brzeźnica ul. Kalinowa w km 0+000 - 0+095- Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km. - 95,0 m2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 427,5 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 95,0 m2 2.7. Remont drogi gminnej Nr K470050 - w miejscowości Wyźrał w km 0+440 - 0+640 - 0+900 - Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,4m z odwozem do 1km. - 200,0 m2 - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 700,0m 2 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 700,0 m2 - Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,0 - 31,5 mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. 200,0 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD, Spytkowice, 34-116 Spytkowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 566505,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 339359,07
  • Oferta z najniższą ceną: 339359,07 / Oferta z najwyższą ceną: 473617,95
  • Waluta: PLN .

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170