!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Brzeźnica: Wykonanie dokumentacji projektowej odnowy centrum wsi Brzeźnica dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu centrum wsi oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy
Numer ogłoszenia: 54428 - 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej odnowy centrum wsi Brzeźnica dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu centrum wsi oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej odnowy centrum wsi Brzeźnica dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu centrum wsi oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy Zakres prac projektowych obejmuje : 1.1 Przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyji inwestycji celu publicznego zagospodarowania centrum, 1.2.Koncepcja architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznej, 1.3. Projekt budowlany zagospodarowania przestrzeni publicznej -plan zagospodarowania terenu placu wraz z kolorystyką, -konstrukcja nawierzchni placu, -projekt budowlany przebudowy drogi i ciągów pieszych, opis techniczny wraz z technologią robót -projekt budowlany oświetlenia ulicznego i placu, opis techniczny wraz z technologią robót -projekt budowlany kanalizacji deszczowej, opis techniczny wraz z technologią robót uzgodnienia i decyzje administracyjne wymagane przepisami szczególnymi, -wizualizacja placu, -przedmiar i kosztorys inwestorski robót budowlanych -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2.1. Przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyji inwestycji celu publicznego przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno rekreacyjnej w Brzeźnicy, 2.2. Koncepcja architektoniczna przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy 2.3. Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy : inwentaryzacja obiektu, -koncepcja architektoniczna, -plan zagospodarowania terenu, -projekt budowlany architektury, opis techniczny wraz z technologią robót, -konstrukcja, -ekspertyza techniczna, -projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych, opis techniczny wraz z technologią robót -projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych, opis techniczny wraz z technologią robót -projekt budowlany wentylacji mechanicznej, opis techniczny wraz z technologią robót -uzgodnienia i decyzje administarcyjne wymagane przepisami szczegółowymi, -wizualizacja budynku, -przedmiar i kosztorys inwestorski robót budowlanych, -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 71.22.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium do dnia upływu terminu związania z ofertą ( 30 dni ), Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości: 1.000 zł.( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków : 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty : A.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, A.2)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - według wzoru załącznik nr 2. B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty : B.1) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, - według wzoru załącznik nr 4. Projektanta posiadającego uprawnienia architektoniczne zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego, projektanta posiadającego uprawnienia drogowe lub bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego, projektanta posiadającego uprawnienia sanitarne w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego, projektanta posiadającego uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego, Projektanci muszą wykazać się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca ma obowiązek przedkładać aktualne dokumenty potwierdzające przynależność projektantów do Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek personelu może być spełniony łącznie B.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: -kserokopie uprawnień zawodowych projektantów, -przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1) i A2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Protest - pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

1. Specyfikacja wersja Open Office pobierz

2. Specyfikacja wersja WORD pobierz

3. Mapa wersja .pdf pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170