!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont dróg gminnych

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 287926-2013 z dnia 2013-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont drogi gminnej Nr K 470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+300 - 1+100 - Ścinanie poboczy - 640 m2 - Profilowanie nawierzchni bitumicznej - 84,0 t - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu.
Termin składania ofert: 2013-08-06


 

 

Brzeźnica: 1. Remont drogi gminnej Nr K470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+330 1+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K470023 w miejscowości Marcyporęba /Bachorowice/ w km 0+380- 0+550 i w km 0+770 - 1+300 oraz w km 2+550 - 3+100 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 164901 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287926 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej Nr K470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+330 1+100, 2. Remont drogi gminnej Nr K470023 w miejscowości Marcyporęba /Bachorowice/ w km 0+380- 0+550 i w km 0+770 - 1+300 oraz w km 2+550 - 3+100 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont drogi gminnej Nr K 470006 w miejscowości Brzezinka w km 0+300 - 1+100 - Ścinanie poboczy - 640 m2 - Profilowanie nawierzchni bitumicznej - 84,0 t - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu /5cm/- 3.424,00 m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu /4cm/ - 3.360,00 m2 - Wykonanie poboczy nawierzchnia z klińca 0-25mm- 640,00 m² 2. Remont drogi gminnej Nr K 470023 w miejscowości Marcyporęba /Bachorowice/ w km 0+380 - 0+550 i w km 0+770 - 1+300 oraz w km 2+550 - 3+100 - Ścinanie poboczy - 700 m2 + 216 m2 - Profilowanie nawierzchni bitumicznej - 85,25 t +18,9 t - Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu /6cm/- 3.466,00 m² +777,6 m² - Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu /4cm/ - 3.410,00 m2 + 756,00 m2 - Wykonanie poboczy nawierzchnia z klińca 0-25mm- 700,00 m² +216,00 m² - Korytowanie istniejącej podbudowy - 616,00m2 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń 40-60mm zaklinowany klińcem 0-25 warstwa pozagęszczaniu 30cm - 616m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o., ALWERNIA, 32-566 ALWERNIA, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 707187,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 505936,71
  • Oferta z najniższą ceną: 505936,71 / Oferta z najwyższą ceną: 817421,44
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170