!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Wykonanie ścieżki turystycznej

Logo Przetarg 2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na Wykonanie ścieżki turystycznej wraz z montażem obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, drogowskazów w ramach realizacji wniosku „Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno – przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji”

          

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Wykonanie ścieżki turystycznej wraz z montażem obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, drogowskazów w ramach realizacji wniosku „Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno – przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji”  w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 1 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez :

Dorota Pacułt

Usługi Koparką

Marcyporęba 213, 34-114 Brzeźnica

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia wymagania na podstawie kryterium określonego w SIWZ.

– cena 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Dorota Pacułt Usługi Koparką

Marcyporęba 213, 34-114 Brzeźnica

 
77 500 zł


100,00 %

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub e-maila

Dziękujemy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Dorota Pacułt Usługi Koparką , Marcyporęba 213, 34-114 Brzeźnica

2. Strona internetowa Urzędu Gminy

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170