!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Gmina Brzeźnica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. realizują Projekt systemowy o nazwie ” CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI” zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 27.08.2008 r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII.

 

Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej .

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI”

 

Realizacją Projektu zajmuje się Zespół projektowy w składzie:
Grzegorz Wojtas - Kierownik Projektu ( Kierownik GOPS Brzeźnica)
Danuta Bobak – Koordynator Projektu
Zofia Maj – Specjalista ds. Obsługi finansowej oraz pracownicy socjalni.

 

Głównym celem Projektu w 2012 r. jest podniesienie kompetencji w zakresie samodzielności życiowej oraz stopnia samodzielności dla 21 Beneficjentów Ostatecznych.

DSC01705 W miesiącu listopadzie br. zakończyły się cykliczne spotkania grupy samopomocowej, ·w której uczestniczyli wszyscy Beneficjenci Ostateczni tegorocznego projektu tj. 21 osób. Spotkania prowadziła psycholog - Pani Alicja Bugiel. Członkowie grupy mogli na zajęciach wspierać sie wzajemnie przy pokonywaniu trudności związanych z obawą przed wejściem w dorosłe życie rodzinne i zawodowe oraz motywować się do poprawy własnej sytuacji życiowej.
W miesiącu tym odbyło sie również spotkanie promocyjno - informacyjne, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, Wójt Gminy Brzeźnica oraz Zespół projektowy.
Spotkanie prowadził Kierownik projektu - Pan Grzegorz Wojtas, który podsumował działania w tegorocznym projekcie podkreślając, iż wszystkie one mogły być zrealizowane dzięki funduszom unijnym i gminnym.


DSC01706

W grudniu odbędzie się konferencja na zakończenie trzechletniego projektu, w której uczestniczyć będą wszyscy BO od 2010 - 2012 r. oraz władze lokalne Gminy.

Pracownicy socjalni czuwają nad prawidłową realizacją ustaleń zawartych w kontraktach socjalnych z podopiecznymi biorącymi udział w projekcie.

 

 

Zaplanowane działania niosą ze sobą znaczny nakład finansowy, a ich realizacja jest możliwa tylko dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiemu Funduszowi Społecznego.
Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170