!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert – dowóz dzieci

 

Znak: GZS.341.1/2012

 

ZAMAWIAJĄCY: Brzeźnica, dnia 2012-08-21

Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica 55

tel./faks (33) 8792862

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 2/2012

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica55, tel./faks (33) 879 28 62 , email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu  dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie wraz
  z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Dowóz oraz przywóz dzieci będzie odbywał się codziennie zgodnie z planem lekcji obowiązującym w SOSW w Kaczynie. Szacowana liczba kilometrów jednorazowego przejazdu: 60 km., oraz do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie 3 dzieci, szacowana liczba kilometrów jednorazowego przejazdu : 25 km. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór do SOSW w Kaczynie dzieci niepełnosprawnych oraz ich przywóz będzie odbywał się
z następujących miejsc:

 1. Kopytówka – jedno dziecko

 2. Brzeźnica – jedno dziecko

 3. Tłuczań - dwoje dzieci

 4. Wyźrał – jedno dziecko

Odbiór do SOSW w Skawinie dzieci niepełnosprawnych oraz ich przywóz będzie odbywał się
z następujących miejsc:

 1. Kossowa– jedno dziecko

 2. Brzeźnica – jedno dziecko

 3. Paszkówka- jedno dziecko

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia 03.09.2012 roku

 2. Zakończenie realizacji zamówienia: ostatni dzień roku szkolnego 2012/2012

 3. Z zamówienia wyłącza się okres ferii zimowych zgodnie z terminem obowiązywania ferii zimowych w roku szkolnym 2012/2013

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada licencję ( zezwolenie) na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (kserokopia licencji).

 2. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkiem transportu zapewniającym wykonywanie usługi przewozu (oświadczenie).

 3. Wykonawca dysponuje osobą/osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem wskazanym przez Wykonawcę (oświadczenia).

 4. Wykonawca dysponuje osobą niezbędną do sprawowania opieki nad dziećmi. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi, że dysponuje taką osobą (oświadczenie).

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą technika na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1.

 4. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią firmową.

 5. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę miesięczną netto oraz cenę miesięczną brutto (z Vat).

 6. Proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

 7. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

 

VI . Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny za jaką zostanie wykonane zamówienia ( cena = 100% ).

 

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28.08.2012r do godz. 12.00 w Gminnym Zespole Szkół
  w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 55.

 2. Ofertę można składać osobiście w Gminnym Zespole Szkół w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 55 lub przesłać na w/w adres.

 

 1. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem: Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Kaczynie i Skawinie. Nie otwierać przed 28.08.2012r. godz.12.00

 

 

 1. Pozostałe informacje:

 1. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.08.2012r. o godz. 13.00 w GZS Brzeźnica.

 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę.

 3. Dodatkowych informacji udziela Maria Augustyniak tel. (33) 8792862

 4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w BIP Gminy Brzeźnica.

 

 

Załączniki

   

  1.
  Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  pobierz

   

   

   

   

  (-) Maria Augustyniak

  Dyrektor GZS w Brzeźnicy

   

  malownicza1

  Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

   

   

  Przejdź do archiwum

   

  SZL_MAL_170