!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince

 

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince”

 

W związku z prowadzoną procedurą na zamówienie publiczne jw. udzielamy odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania, o następującej treści:

 

Pytanie 1

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej (podział okien, kolor, szkło, profile itp.) do poz. 3.1.1 przedmiaru robót. Z obmiarów wynika iż są to 2 sztuki okien o wymiarach 2,0 x 1,2 oraz 1,2 x 1,5.

Ad. 1 - okna rozwieralno - uchylne na profilu 5 komorowym, szkło u=1,1, podział jak na oknach zamontowanych, kolor jak na oknach zamontowanych

Pytanie 2

Poz. 3,2.1 - Podane są 3 drzwiczki, Jedne z nich mają być ponad dachem płaskim. Czy te drzwiczki mają służyć jako wyjście na dach?

Ad.2 - Nie, drzwiczki mają służyć jako drzwiczki dostępowe do przestrzeni strychowej i dostęp pod schody

Pytanie 3

Poz. 3.3.1 - brama wjazdowa Wiśniowski, Czy to ma być brama segmentowa pełna czy jakieś przeszklenia maja być zastosowanie. Proszę jeszcze określić sposób otwierania - czy system szybkiego podnoszenia z napędem automatycznym czy bez,


Ad.3 - System szybkiego podnoszenia z napędem automatycznym. Brama w identycznym wykonaniu jak brama istniejąca na obiekcie - wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty

Pytanie 4

Poz. 3.2.3 - drzwi stalowe anty włamaniowe. Czy są to drzwi zewnętrzne czy też wewnątrz obiektu maja zostać założone? Proszę podać ilości ruchomych, stałych rygli, ilość zamków, klasy odporności na włamanie, wypełnienia drzwi, Ewentualnie proszę o podanie ewentualnego producenta oraz modelu takich drzwi,


Ad. 4 - Drzwi zewnętrzne , ocieplone , klasa antywłamaniowa "C" (klasa sama definiuje ilość zamków i rygli) , wizjer, kolor i wzór do ustalenia z Inwestorem

Pytanie 5

W STWiOR w rozdziale 1.3 dla szczegółowego zakresu robót przewidziana jest jeszcze wymiana drzwi stalowych wejściowych (2 sztuki) na drzwi stalowe zewnętrzne. W przedmiarze brak jest stosownej pozycji mówiącej o tej wymianie. Proszę o wyjaśnienie tego problemu.
Ad.5 - Ująć w cenie oferty.

 


 

 

Brzeźnica: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince
Numer ogłoszenia: 302848 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka , Brzezinka 100, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ospbrzezinka.com , www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince. Zakres prac :

- Termomodernizacja wszystkich ścian obiektu, wykonana w technologii ETICS. Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną (klej, grunt, styropian, siatka, podkład tynkarski, tynk). Minimalna grubość styropianu to 15cm. Na murze wiaty grubość styropianu 5cm. Wyprawę tynkarską wykonać z tynku akrylowego glonobójczego w 2 grupie kolorystycznej - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Do wysokości 100cm nad poziom gruntu wyprawa tynkarska z tynku mineralno-żywicznego (marmolit).

- Wymiana i montaż nowych obróbek blacharskich : podokiennych, pas podrynnowy, obróbki krawędzi dachu, okucia kominów, czapki kominowe. Ilość obróbek należy skalkulować dla całego obiektu. W cenie skalkulować niezbędne demontaże starych obróbek i podokienników.

- Wymiana i uzupełnienie brakującego orynnowania - należy przyjąć rynny i rury spustowe firmy Gamrat w kolorze brązowym, gdyż Zamawiający posiada zakupione ok. 14mb orynnowania.

- Kominy nad dachem należy ocieplić płytami z wełny mineralnej wraz z wyprawą tynkarską z tynku żywiczno-mineralnego (marmolit), wykonać nowe obróbki i okucia czapek kominowych

- Oczyszczenie i malowanie skorodowanej konstrukcji stalowej dachu i daszku - Przedłużenie stalowych elementów więźby dachowej w celu zamontowania pasa podrynnowego

- Wymiana podbitki dachowej okapu

- Wykonanie korytka odwadniającego betonowego oraz opaski z kostki brukowej z tyłu budynku wraz z obrzeżami.

- Wymiana skrzynki gazowej na elewacji budynku

- Zlikwidowanie zawilgocenia oraz uzupełnienie tynków i malowanie wewnętrznych ścian zadaszenia z boku budynku - Wymiana drzwi wejściowych (2 szt) na drzwi stalowe zewnętrzne antywłamaniowe. Kolor brąz lub inny z palety RAL do ustalenia z Inwestorem.

- Montaż bramy garażowej Wiśniowski z systemem szybkiego podnoszenia (system ręczny) w kolorze i wykonaniu jak brama istniejąca zamontowana w obiekcie.

- Montaż drzwi stalowych antywłamaniowych zewnętrznych w kolorze brąz lub inny z palety RAL (3 sztuki) oraz okna PVC o podziale jak na istniejącym budynku o wym. 120x200cm i 150x120cm w istniejących otworach wraz z obróbką ościeży (uszczelnienie, tynki, malowanie itp.)

- Wymiana drzwiczek stalowych o wymiarach ok. 100x100cm szt. 3 (pod schodami, nad dachem, w elewacji frontowej). Do drzwiczek w elewacji frontowej należy skalkulować wykonanie konstrukcji wsporczej dla drabiny w celu umożliwienia korzystania z drzwiczek bez uszkodzenia elewacji.

- Wykonanie 4 punktów świetlnych na elewacji (w miejscach wskazanych przez inwestora ) lampy z obudowami o stopniu szczelności min. IP65 z energooszczędnymi źródłami światła

- Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów zamontowanych na elewacji (szyldy, wsporniki itp.)

- Demontaż, przeróbka i ponowny montaż krat stalowych i balustrad istniejących.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wartość wadium wynosi : 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 36 8112 0008 0006 0453 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, do oferty dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Zasada spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać , że wykonał min. 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z późn. zm. oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.) - kierownikiem budowy branży budowlanej (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej : 1) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu prac przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace, b) zmiany powszechne obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług, 3) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmiany przepisów. 4) Zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane SIWZ. 5) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ospbrzezinka.com , www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Załączniki 1-7 pobierz
3. Załącznik nr 8 pobierz
4. Załącznik nr 9 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170