!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice - Etap II - wymiana pokrycia dachowego i docieplenie ścian”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice - Etap II - wymiana pokrycia dachowego i docieplenie ścian” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 6 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 6:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 6 złożoną przez :

P.H.U.B. BUDMIX

34-116 SPYTKOWICE, ul. Stefczyka 44 BACHOWICE

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

„WI-BA” Baran- Wierciak

32-400 MYŚLENICE ul.3-go Maja 35H

81.195,69

71.19

2.

Studio parkietu ITNYS Radocza

34-100 WADOWICE

99.131,85

58,31

3

Firma Usługowo Remontowo Budowlana

Łączany 373, 34-115 Ryczów

92.832,09

62,27

4

Usługi Budowlane 34-116 SPYTKOWICE

Bachowice ul. Górki 40A

65.938,38

87,66

5

„ABA” Zakład Remontowo Budowlany Łączany 152, 34-115 RYCZÓW

82.416,15

70,14

6

P.H.U.B. BUDMIX 34-116 SPYTKOWICE

Bachowice ul. Stefczyka 44

57.806,74

100

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

1. „WI-BA” Baran- Wierciak

32-400 MYŚLENICE ul.3-go Maja 35H

2. Studio Parkietu ITNYS Radocza

34-100 WADOWICE

3. Firma Usługowo Remontowo Budowlana

Łączany 373, 34-115 Ryczów

4. Usługi Budowlane 34-116 SPYTKOWICE

Bachowice ul. Górki 40A

5. „ABA” Zakład Remontowo Budowlany Łączany 152,

34-115 RYCZÓW

6. P.H.U.B. BUDMIX 34-116 SPYTKOWICE

Bachowice ul. Stefczyka 44

7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170