!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi

Logo_nr_4                                           Logo_Nr_3

Brzeźnica: CENTRUM WSI BRZEŹNICA: zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi
Numer ogłoszenia: 430324 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


 

UWAGA ZMIANY W SIWZ - NOWE SIWZ DO POBRANIA
pobierz

UWAGA - ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI NR 3,4,5 ( oświadczenia ) BĘDĄCE ELEMENTEM SIWZ

 

Oświadczenia >>> pobierz


Z uwagi na braki w przedmiarach tabeli krotności zostały załączone nowe przedmiary, oraz dołączono zestawienie materiałów.

- Kanalizacja opadowa – 2.2.

- Ściany oporowe – 2.3.

- Układ komunikacyjny – 2.4 cz. 1

- Układ komunikacyjny – 2.4. cz. 2

Dotyczy zapytania o poz. 5.3. przedmiaru robót – układ komunikacyjny

 

-pochwyt na wysokości 110 cm, 60 (szerokość  pochwytu) x 60  (wysokość pochwytu) x3 mm, poprzeczka 40 (szerokość poprzeczki) x 50 (wysokość poprzeczki) x3 mm na wysokości  50 cm oraz słupki stalowe 50x50x3 mm, wszystkie elementy z kształtownika zimnogiętego 50x50x3 mm  co 150 cm, ocynkowane ogniowo, grubość powłoki 55 mikrometrów, fundament 40cm x 40 cm głębokość 100 cm, z betonu  C16/C20 z dodatkiem środka hydrofobowego,


!!! UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 430324-2011 z dnia 2011-12-16 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1.Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane p.n.: Centrum wsi Brzeźnica : zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi Teren przeznaczony jest pod budowę placu - centrum wsi. Projekt zakłada uformowanie przestrzeni placu z...
Termin składania ofert: 2011-12-30

Numer ogłoszenia: 440460 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 430324 - 2011 data 16.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36..


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 430324 - 2011 data 16.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie.

 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : tak Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia..

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU


„Centrum wsi Brzeźnica : zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu –centrum wsi”


Pytania i odpowiedzi do przedmiarów kanalizacja opadowa  :

Poz. 1.13
Rura PCV kanalizacyjna zewnętrzna kielichowa 160/4,7mm


Poz. 1.14
Rura PCV kanalizacyjna zewnętrzna kielichowa 200/5,9mm


Poz. 1.15
Rura PCV kanalizacyjna zewnętrzna kielichowa 250/7,3mm

 


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CENTRUM WSI BRZEŹNICA: zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane p.n.: Centrum wsi Brzeźnica : zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu - centrum wsi Teren przeznaczony jest pod budowę placu - centrum wsi. Projekt zakłada uformowanie przestrzeni placu z zaaranżowaniem części centralnej jako sceny, której wyniesienie wynika z naturalnego spadku placu. Na istniejącej scenie wykonane jest stałe zadaszenie membranowe na konstrukcji stalowej. Projektowany Plac wokół sceny rozwiązany jest jako płaszczyzna o nachyleniu ok. 2 do 3%, okalają ją rozciągnięte schody terenowe, wyprowadzające w rejon wejścia i wjazdu na boisko. Z północno-wschodniego narożnika placu projektuje się odcinek chodnika na osi wschód-zachód przebiegający pomiędzy boiskami. 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu centrum wsi Brzeźnica - instalacje elektryczne: 1)Roboty ziemne - wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia. 2)Układanie rur i kabli 3)Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice 4)Montaż lamp Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu centrum wsi Brzeźnica - kanalizacja opadowa: 1)Wykopy oraz przekopy. 2)Kanały z rur PCV Fi 160mm 3)Kanały z rur PCV Fi 200mm 4)Kanały z rur PCV Fi 250mm 5)Czyszczaki z PCV Fi 160mm 6)Studnie rewizyjne Fi 1000mm Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu centrum wsi Brzeźnica - ściany oporowe: 1)Ściany oporowe żelbetowe 2)Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 3)Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 4)Wyprawy szlachetne gładzone - marmolit 5)Okładziny gzymsów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu centrum wsi Brzeźnica - układ komunikacyjny 1)Roboty ziemne - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej , korytowanie mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . 2)Humusowanie i obsianie skarp - zieleniec 3)Podbudowy z kruszyw , tłuczeń 4)Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (6cm) na posypce piaskowej- krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych -, obrzeża betonowe , palisady , bloki schodowe; 5)Mała architektura - ławki , kosze , stojaki rowerowe , donice - stopy fundamentowe betonowe pod kosze, ławki i stojaki rowerowe. 6)Dostawa i montaż balustrady.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.45.00.00-6, 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 30.12.2011r do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr r-ku 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z dopiskiem - Centrum wsi Brzeźnica : zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu -centrum wsi

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. zasada spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu musza spełniać następujące warunki: a) posiadanie wiedzy i doświadczenia. w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku przebiegać będzie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. zasada spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: - Kierownika budowy i robót ogolnobudowlanych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownika robót elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia warunków : -Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na równowartość minimum 400.000 zł PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej: 1)Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., d) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, e) Ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, f) kiedy wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych, g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: a) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a)rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót. 4) Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 4.1. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 pok. nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik 2.1 instalacja elektryczna pobierz
3. Załącznik 2.2 kanalizacja opadowa pobierz
4. Załącznik 2.3 ściany oporowe pobierz
5. Załącznik 2.4  układ komunikacyjny cz 1 pobierz
6. Załącznik 2.4 układ komunikacyjny cz 2 pobierz
7. Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna pobierz
8. Załącznik nr 11 dokumentacja projektowa
pobierz
9. Projekt ścian oporowych pobierz cz1.
pobierz cz2.
pobierz cz3.
10. Projekt zagospodarowania terenu pobierz cz1.
pobierz cz2.
11. Plan sytuacyjny pobierz cz1.
pobierz cz2.
pobierz cz3.
12. Szczegół konstrukcji nawierzchni pobierz cz1.
pobierz cz2.
13. Oświetlenie pobierz cz1.
pobierz cz2.
pobierz cz3.
pobierz cz4.
pobierz cz5.
pobierz cz6.
14. SIWZ Brzeźnica - zmienione pobierz
15. Oświadczenia pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170