!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

 

Brzeźnica: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011
Numer ogłoszenia: 373052 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

UWAGA ZMIANY DO SIWZ

  1. SIWZ >>> pobierz

   UWAGA ZMIANY DO SIWZcz 2.

   1. SIWZ >>> pobierz

 

UWAGA PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Dotyczy Przetargu : UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011

 

Nr ogłoszenia 373052-2011 z dnia 09.11.2011r

Pytanie :

 1. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert z dnia 21.11.2011r do dnia 30.11.2011r

Odpowiedź:

 1. Urząd Gminy Brzeźnica nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert, z uwagi na termin wypłaty transzy kredytu /01.12.2011r./

 

 


 UWAGA PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Dotyczy Przetargu : UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011

 

Nr ogłoszenia 373052-2011 z dnia 09.11.2011r

 

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2011r. deficytu budżetowego Gminy zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

 

1. Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu jednostki za rok 2008, 2009, 2010,

 

Ad. 1. Sprawozdania zamieszczone zostały na stronie BIP UG Brzeźnica >>> przejdź dalej

 

 1. Sprawozdania: RB-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s za rok 2008, Rb-27s, Rb-28s za rok 2009, Rb-27s, Rb-28s za rok 2010, Rb-27s, Rb-28s za IIIQ2011

 

Ad.2.Zeskanowano i załączono poniżej.

 

1. 2008 pobierz
2. 2009 pobierz
3. 2010 pobierz
4. 2011 pobierz

3. Uchwała budżetowa na rok bieżący z załącznikami wraz ze wszystkimi zmianami w ciągu roku,

 

Ad.3. Zamieszczone na stronie BIP >>> przejdź dalej

 

4. Najbardziej aktualna prognoza kwoty długu,

 

Ad.4. Załączona do przetargu

 

5. Projekt budżetu jednostki na następny rok budżetowy

 

Ad.5. Nie opracowano - termin do 15 listopada

 

6. Uchwały organu stanowiącego jednostki, z których treści będzie wynikało:

a) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym,

b) określenie kwoty, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

c) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,

 

Ad.6. Pozycje od a-c – ujęte w uchwałach budżetowych – na stronie BIP

 

7. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki wraz z załącznikami,

 

Ad.7. Zamieszczone na stronie BIP >>> przejdź dalej

 

8. Opinie RIO w sprawie:

a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki za rok 2008, 2009, 2010, 09.2011,

b) projektu uchwały budżetowej na bieżący rok,

c) projektu uchwały budżetowej na następny rok i możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki,

d) prognozy kwoty długu (pkt 4) albo wieloletniej prognozy finansowej jednostki (pkt 7),

e) możliwości spłaty kredytu / zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,

 

Ad.8 Zeskanowano opinie RIO do sprawozdań rocznych z wykonania budżetu 2008,2009,2010 i za I półrocze 2011 pozostałe opinie pkt b-e na stronie BIP

1. Opienie RIO lata 2008 - 2011 pobierz

 

9. Uchwała o powołaniu Wójta i Skarbnika Gminy,

10. Zaświadczenie NIP, REGON, ZUS, US,

 

Ad.9 i 10 będzie dostarczona przed podpisaniem umowy o kredyt

 

11. Informacja o zatwierdzonych (realizowanych) i planowanych inwestycjach prowadzonych w Gminie – prosimy o podanie informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, podpisanych umowach o dotacje, źródłach finansowania, kwotach dotacji, poniesionych nakładach i nakładach do poniesienia,

 

Ad.11 Załączona do przetargu o aktualnych inwestycjach. Gmina realizuje inwestycje roczne.

 

12. Informacja o kwotach dotacji ogółem za rok 2008, 2009, 2010, 09.2011,

 

13. informacja o dochodach własnych,

 

Ad.12 i 13 – informacje ujęte w sprawozdaniach opisowych z wykonania budżetu jak poz.1.

oraz wykonanie za wrzesień 2011 :

- dochody własne 5.306.433,00

- za sprzedaż majątku 19.441,63

 

14. Informacja o wykonaniu budżetu za 09.2011,

 

Ad. 14. nie obowiązuje.

 

15. Informacja czy Gmina była poszkodowana w czasie powodzi wraz z informacją dotycząca strat powodziowych w Gminie w 2010r,

 

Ad.15. Tak Gmina została poszkodowana w czasie powodzi w 2010r. Protokół Wojewódzkiej Komisji szacowania start znajduje się w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy w pokoju 36.

 

16. Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień przetargu z podaniem aktualnej kwoty zadłużenia, terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami,

 

Ad.16. Załączono do przetargu

 

17. Informacja o zobowiązaniach w innych instytucjach finansowych (forfaiting, faktoring, leasing),

 

Ad.17. nie dotyczy

 

18. Informacja o posiadanych umowach pozakredytowych o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 m-cy,

 

Ad.18. nie dotyczy

 

19. Informacja o posiadanych zobowiązaniach w postaci umów o partnerstwie publiczno – prywatnym,

 

Ad.19. nie dotyczy

 

20. Informacja o posiadanych akcjach oraz udziałach w innych podmiotach wraz z podaniem nazwy podmiotu, REGON, wartości udziałów w tys. Zł, % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu,

 

Ad.20. nie dotyczy

 

21. Informacja o poręczeniach, gwarancjach i innych zobowiązaniach udzielonych przez Gminę z podaniem rodzaju, wysokości i terminu zobowiązania,

 

Ad.21.Informacja załączona do przetargu

 

22. Informacja na temat liczby ludności za 2008, 2009, 2010, 09.2011 z rozróżnieniem na ludność miejską, w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym,

 

Ad.22. Liczba ludności na dzień:

31.XII.2008 – 9 702

31.XII.2009 – 9 735

31.XII.2010 – 9 810

30.IX.2011 - 9 870

 

23. Informacja na temat liczby podmiotów gospodarczych za 2008, 2009, 2010, 09.2011,

24. Informacja na temat struktury zatrudnienia w % w rozbiciu na przemysł, budownictwo, handel, rolnictwo,

25. Informacja na temat rozmiarów bezrobocia w % z podaniem tendencji malejącej / rosnącej,

 

Ad. 23.-25 – Gmina nie prowadzi rejestrów

 

26. Informacja co w przypadku gdy termin płatności odsetek jak i rat kapitałowych przypadnie w dniu wolnym od pracy i czy dla wyliczenia kosztu kredytu ma to znaczenie,

 

Ad.26. Wyliczenie kosztu kredytu to koszt ogólny : stawka WIBOR 3M + prowizja + marża

27. Czy Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika na wekslu oraz czy Gmina złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

Ad.27. Tak.

 


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w szczególności wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze złożeniem wszystkich zawartych w nim oświadczeń i zobowiązań w sposób zgodny z warunkami zamówienia - załącznik Nr 1 specyfikacji. 2)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy(załącznik nr2 do specyfikacji) oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - załącznik Nr 3 do specyfikacji. 3)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   4)Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późń. zm).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Sprawozdanie Rb NDS za 2010 rok pobierz
3. Sprawozdanie Rb Z i Rb N za 2010 rok pobierz
4. Sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2011 rok pobierz
5. Sprawozdanie Rb Z i Rb N za III kwartał 2011 rok pobierz
6. Uchwała Nr X 65 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października, Informacja Wójta Gminy Brzeźnica

o pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach

udzielonych przez gminę
pobierz
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2010 – 2020 pobierz
8. Oferta pobierz
9. Oświadczenie art.22.1 pobierz
10 Oświadczenie art 24 pobierz
11. Opinia RIO pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170