!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Wykonanie zimowego utrzymania dróg

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Brzeźnica – Rejon 1 i Rejon 2”.

 

w trybie przetargu nieograniczonego:

Rejon 1

złożono 1 ofertę, do realizacji zamówienia wybrano ofertę :

Firma Handlowo Usługowa MIX Paweł Ciernia

34-114 Brzeźnica, Marcyporęba 132

 

za kwotę:

cena netto za 1 dzień tryb czynny 787,00 + 8%62,96 = 849,96 zł brutto.

Słownie złotych : osiemset czterdzieści dziewięć złotych 96/100

cena netto za 1 dzień tryb bierny 78,70 + 8%6,30 = 85,00 zł brutto.

Słownie złotych : osiemdziesiąt pięć złotych 00/100

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

Rejon 2

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

Firma Handlowo Usługowa MIX -Paweł Ciernia

34-114 Brzeźnica, Marcyporęba 132

 

za kwotę:

cena netto za 1 dzień tryb czynny 810,00 + 8%64,80 = 874,80 zł brutto.

Słownie złotych : osiemset siedemdziesiąt cztery złote 80/100

cena netto za 1 dzień tryb bierny 81,00 + 8%6,48 = 87,48 zł brutto.

Słownie złotych : osiemdziesiąt siedem złotych 48/100

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

Oferta 1

Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał

34 – 113 Paszkówka 211

za kwotę :

cena netto za 1 dzień tryb czynny 890,00zł + 8% VAT 71,20 zł = 961,20 zł brutto.
słownie brutto: dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 20 /100
cena netto za 1 dzień tryb bierny 89,00 + 8%7,12 = 96,12 zł brutto.

Słownie złotych : dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100

 

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –91,02 % pkt.

 

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub potwierdzenia elektronicznego.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

 

 

 

Do wiadomości :

1. Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał

34 – 113 Paszkówka 211

2. Firma Handlowo Usługowa MIX Paweł Ciernia

34-114 Brzeźnica, Marcyporęba 132

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170