!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 


Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo lub na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG-1, zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

 • data urodzenia przedsiębiorcy

 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

 

Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14,03.15, 04, 05, 06.1, 06.2, 06.3, 07 (o ile dotyczy), 08, 10.1, 10.2, 12, 13.1.2, 17, 18, 19, 20, 21 (o ile dotyczy), 22, 23, 24, 25 , 27, .

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Formularz CEIDG - 1 wraz z załącznikami

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG - 1

Kody PKD zastrzeżone 2011

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170