!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO

Brzeźnica: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.500.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2009
Numer ogłoszenia: 356106 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.500.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na następujących warunkach: a) przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009 w budżecie gminy Brzeźnica, b) kwota kredytu: 4.500.000,00 zł ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) c) rodzaj kredytu: długoterminowy, d) okres kredytowania: od uruchomienia I transzy do 02 listopada 2014 r. e) karencja w spłacie kapitału : do 01 luty 2010 r. f) spłata kapitału: w 20 równych ratach w okresach trzymiesięcznych począwszy od 01 lutego 2010r do 02 listopada 2014 r. g) oprocentowanie kredytu zmienne wg stopy WIBOR 3M (wg notowania ustalonego z drugiego dnia kalendarzowego przed miesięcznym okresem obrachunkowym). W przypadku braku notowania stawki WIBOR 3M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M plus stała marża banku w skali roku od faktycznego zadłużenia. h) spłata odsetek - naliczane od faktycznego zadłużenia i spłacane w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, i) obowiązek banku do informowania na piśmie kredytobiorcy co najmniej na trzy dni robocze przed terminem płatności o wysokości odsetek. Informacja o wysokości należnych odsetek udzielana przez bank na piśmie może być przesłana na trzy dni robocze przed terminem płatności faksem, a następnie potwierdzenia oryginałem tego dokumentu dostarczonego pocztą, j) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: a) spełniać wymagania określone w art.22 ustawy b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełnienia w/w warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formuła spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. H niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione dokumenty: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zaświadczeniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2.zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ), 4.formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ), 5.upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki do pobrania :

1. SIWZ >> pobierz

2. Oferta - zał. 1 >> pobierz

3. Oświadczenie zał. 2 >> pobierz

4. Załączniki -informacje do kredytu >> pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170