!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house


Wójt Gminy Brzeźnica
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 

 

Termin wywieszenia na okres 30 dni: od 01.03.2018 r do 31.03.2018

 

Działając na podstawie art.28 ust.1,art.38 ust.1 i 2 38 ust.1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r poz. 121 z), § 3 ust.1, § 4 ust. 2,4,6, § 6 ust. 1 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r, poz.1490 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXVIII/238/2013 z dnia 28.08.2013r w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, położonej w miejscowości BRZEŹNICA, GMINA BRZEŹNICA oraz Zarządzenia OS.0050.273.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości budowlanej niezbudowanej położonej w obrębie Brzeźnica, gmina Brzeźnica oznaczonej numerem geodezyjnym:348/105, Wójt Gminy BRZEŹNICA o g ł a s z a drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem drugiego przetargu publicznego nieograniczonego przetargu ustnego jest sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 348/105, o powierzchni – 0,1677 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Nr 0003 Brzeźnica, gmina Brzeźnica, objęta KW NR KR1W/00077828/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której dział III i IV nie zawiera wpisów.

Nieruchomość oznaczona działką nr geodezyjny: 348/105 o powierzchni 0,1677 ha położona jest w miejscowości Brzeźnica w jej pośredniej części około 1,5 km od drogi krajowej nr 44. Zlokalizowana w otoczeniu gruntów zabudowanych od strony południowej i zachodniej. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski. Od strony południowej zabudowa usługowo-produkcyjna, po stronie południowej znajduje się droga dojazdowa. W bliskiej odległości od działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg i gaz przewodowy. Kształt działki foremny, bez ograniczeń w zagospodarowaniu.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działka ozn. nr geod: 348/105, obręb Brzeźnica położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”, symbol identyfikacyjny – 2.10 MN1.

Cenę nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z daty 04 czerwca 2017r i Zarządzenia Nr.OS.0050.273.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018r.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości niezabudowanej o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynosi: 50.000,00- zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi : 5.000,00- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, parter budynku pokój nr 3 o godz.12.00

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w określonej wysokości – 5.000,00 zł ( słownie złotych: pięć tysięcy złotych): z dopiskiem „wadium na zakup działki nr 348/105 w Brzeźnicy” na konto Urzędu Gminy w Brzeźnicy Bank Spółdzielczym w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 06 kwietnia 2018 r wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

dowód wpłaty wadium,

w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną,

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

- w przypadku spółki cywilnej- aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

WÓJT GMINY BRZEŹNICA w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójta Gminy Brzeźnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu i warunkami zagospodarowania działki wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składając do akt stosowne oświadczenie.

Nabywca ponosić będzie w całości koszty związane z przeniesieniem prawa własności, zobowiązując się do:

1.Wpłacenia ceny za wylicytowaną nieruchomość, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy sprzedaży.

2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości objętej przetargiem ponosi w całości Nabywca.

3.Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w dniu spisania umowy notarialnej   przenoszącej własność.        

4.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Brzeźnica.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania  poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bliższych informacji udziela Stanowisko d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego w Brzeźnicy, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.

Niniejsze ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Brzeźnica i na łamach gazety „Małopolska Kronika Beskidzka”.

 mgr inż. Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170