!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

PRACA

 

WÓJT  GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109
34-114 BRZEŹNICA

ogłasza nabór na stanowisko: SKARBNIK GMINY BRZEŹNICA

  

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 

1)      Posiadanie  obywatelstwa państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia

6)      posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

7)      Spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie  3-letniej praktyki w księgowości,  

-  ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,   

- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1)      Znajomość przepisów prawnych z  zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatków,  postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych wymaganych na stanowisku skarbnika.

2)      Biegła  obsług komputera, w tym programów dziedzinowych,

3)      Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,

4)      Umiejętność analitycznego myślenia, precyzyjnego przekazywania informacji,

5)      Umiejętność  kierowania zespołem i delegowania zadań,

6)  Dyspozycyjność (m.in. udział w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady),

7)   Odporność na stres,

8)  Wysoka kultura osobista, komunikatywność,

9) Dobra organizacja pracy,

 

3.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

     

Skarbnik Gminy jest równocześnie  głównym księgowym budżetu. Zadania głównego księgowego jednostki  sektora finansów publicznych  określa w art. 54 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

     

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,

4) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) opracowywanie projektu budżetu Gminy i projektów zmian do Uchwały Budżetowej,

6) opracowywanie planu finansowego budżetu,

7) opracowywanie planu finansowego dla realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o wytyczne Wójta,

8)      opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,

9)      zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,

10)   czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

11) bieżąca analiza i ocena realizacji budżetu,

12)  sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy okresowych analiz co do stanu realizacji budżetu gminy,

13) informowanie Wójta o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych   z  realizacją budżetu gminy,

14) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku,

15) opracowywanie projektu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz innych wymaganych prawem sprawozdań finansowych,

16)  nadzorowanie prawidłowego ustalania wielkości należności budżetowych oraz ich dochodzenia w pełnej wysokości, w tym nadzorowanie postępowania egzekucyjnego i ściągalności wierzytelności Gminy w odniesieniu do należności wynikających z czynności o charakterze administracyjno – prawnym oraz ze stosunków cywilnoprawnych,

17) współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

18) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy,

19) nadzorowanie właściwego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

20) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym,

21) dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

22) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

23) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych, a także inne osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi,

24) nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej,

25) współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami w zakresie ustalonym w przepisach odrębnych.

26) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisji,

27) nadzorowanie spraw z  zakresu podatków i opłat lokalnych, obsługi kasowej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

28) dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych Skarbnikowi,

29) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,

30) wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej przewidzianych przepisami prawa.

 

4.  WARUNKI PRACY:

1)      Przewidywana data zatrudnienia:  22 marzec 2018 r.

2)      Wymiar czasu pracy  -  pełny  etat

3)      Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,

4)      Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,

5)      Praca o charakterze administracyjnym,  siedząca, chodząca, wymagająca, kontaktów  z instytucjami  i innymi  jednostkami w zakresie realizacji zadań.

6)      Miejsce pracy -  budynek Urzędu Gminy, II-gie piętro ,  ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

 

 

5.  INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)      List motywacyjny

2)      życiorys (CV)

3)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

5)      kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,

6)      Kserokopia świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających  zatrudnienie,

7)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

8)      Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

9)      Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia  kandydat  zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia  z Krajowego Rejestru Karnego),

11)   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami  kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Uwaga!

 

Dokumenty wymienione w pkt 6 ppkt 1-3, 7--10  muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 4-6  - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy)  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Brzeźnica” do dnia  15 stycznia 2018 r.  roku do godz. 15.00.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica  działa dwuetapowo:

 

I etap – formalna ocena dokumentów oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do  drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego z  zakresu zagadnień  określonych  w pkt 2 ppkt 1  niniejszego  ogłoszenia  o naborze.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres  e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U.2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy  (www.brzeznica.pl),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

Ze względów proceduralnych wynikających z art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) osoba wyłoniona w naborze zostanie przedstawiona Radzie Gminy jako kandydat do powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Brzeźnica.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Ogłoszenie Nr K.210.1.2018

    

Data ukazania się ogłoszenia:  3.01.2018 r.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170