!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

XXVIII Sesja Rady Gminy

WIAD SESJA W dniu 30 sierpnia 2017 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji.

 

 

 

 

 

 

Swoją obecnością licznie zaszczycili Radni, Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu.

Oprócz stałych punktów obrad ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać Radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno - kulturalnymi dotyczącymi gminy.

Wójt Gminy zwrócił szczególną uwagę na bardzo ważne kończące się inwestycje. Zaadoptowano dotychczasowe pomieszczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy na sześciodziałowe przedszkole. Koszt tej inwestycji wyniósł 650 tys. zł. z czego aż ponad 430 tys. zł. zostało pokryte z budżetu gminy. Pozostałą część środków udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie pn: „Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica”. Pomieszczenia w przedszkolu zostały odnowione i częściowo wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo obok prac remontowych dla przedszkola pozyskano wsparcie finansowe w wysokości ponad 600 tys. zł na funkcjonowanie nowych oddziałów (zakup pomocy dydaktycznych, organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci).

Ukończono również remont dotychczasowych pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy z przeznaczeniem na żłobek. Całość tego zadania opiewa na kwotę 320 tys. zł. z czego 260 tys. zł. pozyskano ze środków zewnętrznych w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Pomieszczenia na żłobek zostały w całości wyremontowane i wyposażone w nowe meble i pomoce edukacyjne dla najmłodszych, tak aby miejsce to było dostosowane do potrzeb najmłodszych.

 

Wójt przekazał także, że rozpoczęły się już kolejne duże inwestycje takie jak:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie. Na tę inwestycję udało się pozyskać środki w wysokości 953 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała część w kwocie blisko 1 mln złotych zostanie pokryta z budżetu gminy.

- remont budynku byłej plebanii w Marcyporębie z przeznaczeniem na Dom Seniora. Na ten cel pozyskano środki finansowe w wysokości 300 tys. zł. w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 z przeznaczeniem na prace remontowe i zakup wyposażenia.

 

Ponadto Wójt przypomniał o trwających także zadaniach z pozyskanych dotacji w ramach konkursów przeprowadzonych przez Województwo Małopolskie tj:

- Konkurs „Małopolskie remizy 2017” Remont pomieszczeń i centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Marcyporęba, całkowita wartość zadania – 74 000,00 zł w tym: dotacja z UM – 10 829,00 zł., dotacja z WFOŚ – 13 126,52 zł, wkład OSP Marcyporęba – 20 000,00 zł

- Konkurs „Bezpieczna Małopolska 2017” - Zakup 2 kompletów Aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Sosnowice. Całkowita wartość zamówienia 10701,00 dotacja z UM – 5 350,00zł.

W swoim wystąpieniu Wójt przekazał obecnym o otrzymaniu kolejnej już promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Łącznie w tym roku pozyskano już 840 tys. zł na cząstkowe remonty dróg gminnych. Środki te pozyskano dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu przez Wojewodę Małopolskiego – Pana Piotra Ćwika.Z tych środków zostanie wyremontowanych 4 km dróg gminnych w miejscowościach : Brzeźnica, Chrząstowice, Tłuczań, Paszkówka i Bęczyn.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Gminy zatwierdzili Informację za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica, o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć.

Zostały również podjęte następujące uchwały:

-        w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,

-        w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łączany w formie darowizny na rzecz Gminy Brzeźnica,

-        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 3 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, użytkowanie wieczyste Gmina Brzeźnica,

-        w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 1155/9, obręb Tłuczań od osób fizycznych na własność Gminy Brzeźnica,

-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica oraz nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy,

-        w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku,

-        w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica,

-        w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170