!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont dróg w miejscowościach - Brzeźnica, Nowe Dwory i Tłuczań

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 163768-2015 z dnia 2015-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 - 0+600 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zlokalizowanej na działkach 656 i 651 Brzeźnica i 341 Nowe Nowe Dwory - Ścinanie poboczy - 335,00...
Termin składania ofert: 2015-07-17

 

 

Brzeźnica: Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 - 0+600 oraz drogi w miejscowości Tłuczań w km 0+000 - 0+300 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Numer ogłoszenia: 116207 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163768 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 - 0+600 oraz drogi w miejscowości Tłuczań w km 0+000 - 0+300 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 - 0+600 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zlokalizowanej na działkach 656 i 651 Brzeźnica i 341 Nowe Nowe Dwory - Ścinanie poboczy - 335,00 m2 -Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni - 742m2 - Załadunek i wywóz urobku z korytowania - 222,6 m3 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń 31,5-63mm -do 30cm - 322,00 m2 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń 31,5-63mm -do 80cm - 420,00 m2 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń porfirowy 31,5-63mm zaklinowany klińcem 0-31,5 o grubości 25cm po zagęszczeniu- 1.680,00 m2 - Zabezpieczenie wodociągu i gazociągu rurami ochronnymi oraz montaż sączka. Remont drogi w miejscowości Tłuczań w km 0+000 - 0+300 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zlokalizowanej na działce 1084/8 - Ścinanie poboczy - 180,00 m2 -Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni - 420m2 - Załadunek i wywóz urobku z korytowania - 126,0 m3 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń 31,5-63mm -do 30cm - 420,00 m2 - Podbudowa z kruszyw, tłuczeń porfirowy 31,5-63mm zaklinowany klińcem 0-31,5 o grubości 25cm po zagęszczeniu- 1.050,00 m2 Zgodnie ze złączonym przedmiarem robót, który stanowi - załącznik nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma TRANSROL Janusz Książek i Wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dwory, 34-114 Brzeźnica, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187743,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149927,21
  • Oferta z najniższą ceną: 149927,21 / Oferta z najwyższą ceną: 269776,79
  • Waluta: PLN.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170