!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

 

Brzeźnica, dnia 15.12.2015r.

ZI.271.339.2015

 

 

Urząd Gminy w Brzeźnicy informuje, iż wpłynęły 3 oferty cenowe na :
„Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przekazanym z terenu gminy Brzeźnica w 2016 roku ”.

 

Lp.

 

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

   

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Cedzyna 129,
25-900 KIELCE

„ESKALIBUR”
ul. Konstytucji 3 Maja 67

34-120 ANDRYCHÓW

Gabinet Weterynaryjny
ANIMAL -VET Zasole

32-600 OŚWIĘCIM

ul. Garbarska 10

1.

Ryczałt brutto za 12 m-cy

3.132,00 x 12 m-cy = 37.584,00 zł.

2.829,60 x 12 m-cy = 33.955,20 zł.

2.800,00 x 12 m- ce = 33.600,00 zł.

2.

Za każdego następnego psa

1.944,00 zł.

1.836,00 zł.

1.750,00 zł.

3.

Odbiór i opieka – kot

1.296,00 x 5 = 6.480,00 zł.

561,60 x 5 = 2.808,00 zł.

500,00 x 5 = 2.500,00 zł.

4.

Uśpienie ślepych miotów

54,00 zł.

75,60 zł.

70,00 zł.

5

Ogółem Cena

46.062,00 zł.

38.574,80 zł.

37.920,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaproszenie do składania ofert
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu Gminy Brzeźnica w 2016 roku ”.

Szacunkowa ilość – 18 psów i 5 kotów z terenu Gminy Brzeźnica.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brzeźnica oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi wschronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym legalnie.

2) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Policję najpóźniej w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), Uchwale NR IV/28/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica (załącznik Nr 1 i 2) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

4) Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych

Lecznicy Weterynaryjnej.

5) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

6) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

7) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku.

8) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

9) Oznakowywanie mikrochipem.

10) Sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz kompleksowe szczepienie.

11) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.

12) Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.

13) Całodobowa usługa udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji drogowej i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce wypadku, ewentualna eutanazja.

14) Uśpienie ślepych miotów.

15) Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska.
 

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  98.38.00.00.0 – usługi psiarni

 

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył:

1) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2) Referencje- wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

2. Zamawiający wymaga, aby oferent podczas wykonywania usługi posiadał:

1) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt,

2) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nadania przedsiębiorcy weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

3) Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył – oświadczenie prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, z treści którego wynika, że zobowiązuje się do współpracy z Gminą Brzeźnica w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt, dostarczonych przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę .

  1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:         

- do 31.12.2016r.

    

IV. CENA OFERTOWA:

1) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.

2) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

3) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4) Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.

V. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ:

Załączony formularz Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Brzeźnica w 2016 roku” do pokoju nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22.12.2015r. do godziny 13.00

 

VI. INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELA:

 

Ze strony Zamawiającego osoba uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest – Inspektor ds. Rolnictwa i Mienia komunalnego - Pokój nr 36 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.23

 

VII. ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz Ofertowy pobierz
2. Umowa pobierz
3. Oświadczenie pobierz

 

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170