!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 308494-2015 z dnia 2015-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse-Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne szerokość 0,5m z odwozem do 1 km. - 80m2 ...
Termin składania ofert: 2015-12-01

 

Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 180675 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308494 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse - Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej Nr K470005 w miejscowości Brzezinka Sołtyse-Gradowić w km 3+500 - 4+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -Ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,5m z odwozem do 1 km. - 80m2 -Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV - 3.298m2 -Roboty ziemne wyk. koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj. chwytaka 0.25 m3, kat. gruntu II- IV - 989,4m3 -Podbudowy z kruszywa naturalnego tłuczeń 31,5-63mm zaklinowany klińcem 0,0-31,5 mm o gr.30cm po zagęszczeniu - 3298,0 m2 -Wyrównanie( profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie ( przyjęto na odcinku 100m powierzchni 150 kg.m2 - 46,5 T -Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm -3295,6m2 -Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 3210,0 m2 -Nawierzchnie z klińca kamiennego ( 0,0-31,5mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy. - 856 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rejon Robót Drogowych DROGBUD, Alwernia, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366902,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 268602,17
  • Oferta z najniższą ceną: 268602,17 / Oferta z najwyższą ceną: 288731,39
  • Waluta: PLN .

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170