!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

 PGNE

 

Obowiązująca Uchwała
dotycząca
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XXII/218/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica" >> pobierz

 


 

Rada Gminy Brzeźnica Uchwałą Nr XV/149/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020.

Dokument przewiduje szereg różnych działań związanych z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, które podejmie
nie tylko sama gmina, ale także mieszkańcy i przedsiębiorcy na jej terenie.

 

Co to jest Plan gospodarki niskoemisyjnej i jakie są korzyści z jego realizacji ?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym określającym najważniejsze działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja takiego planu pozwala osiągnąć długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Dokument służy też realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 i znowelizowanego w 2014 roku. Określenie zadań inwestycyjnych i wpisanie ich do PGN umożliwia gminie skorzystanie ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskigo na lata 2014-2020. Dodatkowo będzie można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz skorzystać z dofinansowań proponowanych przez banki komercyjne.

Jakie działania przewidziano w planie ?

W planie przewidziano następujące przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Urząd

Gminy i jednostki gminne: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (montaż mikroinstalacji OZE – ogniwa fotowoltaiczne), efektywna produkcja i dystrybucja ciepła (wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne), wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w efektywny energetycznie sprzęt i urządzenia, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa układu drogowego celem zmniejszenia uciążliwości i ograniczenia emisji (m.in. budowa ścieżek rowerowych), usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenia emisji i zastosowania OZE, szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE, akcje informacyjne, promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów

Plan gospodarki niskoemisyjnej służy koordynacji tych wszystkich działań.

Jakie korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców ?

Główną korzyścią, jaką może osiągnąć cała społeczność lokalna dzięki realizacji planu, jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów energii. Gmina będzie realizować projekty we własnych obiektach, ale także koordynować i wspierać projekty kierowane do mieszkańców. Planowane reguły udzielania dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej przewidują, że udzielenie wsparcia dla projektu (w tym także realizowanego przez przedsiębiorcę) może być uzależnione od ujęcia go w stosownym dokumencie planistycznym gminy. Dotyczy to zwłaszcza projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pozwala ten wymóg zrealizować.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępnego na stronie www.brzeznica.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 

 

UCHWAŁA NR XV/149/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica”

Załącznik nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prezentacja – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 


 

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco !!!
Gmina Brzeźnica przystąpiła do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

WAŻNE: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2016-2020 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy i przedsiębiorców.

 

 

PGN ulotka3 PGN ulotka4

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

 

Informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wraz z wzorem ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźnicy www.brzeznica.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na rzecz Gminy Brzeźnica- CERENER Łukasz Brózda tel. 691 960 419 lub w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica – Pani Aneta Dzieża (pok. Nr 37) tel. 33 8792029 wew. 24

*** Program PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.Możliwość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej:

www.wfos.krakow.pl/aktualizacja-programu-pone lub u Wykonawcy Planu.

 

Wypełnioną ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć u Sołtysa wsi,

w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy - Dziennik Podawczy pok. Nr 6 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15.01.2016 r.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 

Ankiety do pobrania:

1. Mieszkaniec pobierz
2. Przedsiębiorca pobierz
3. Budynki Użyteczności Publicznej pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170