!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152-34/2011 Wójta Gminy Brzeźnica Nr 0152-34/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jest pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Brzeźnica

Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan

 

 

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest autobus Autosan H9-21, stanowiący mienie Gminy Brzeźnica.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Producent

Sanocka Fabryka Autobusów

Marka

Autosan

Typ

H9-21 (autobus)

Rok produkcji

2002

Nr rejestracyjny

KWA56CX

Pojemność silnika

6540 cm3

Paliwo

olej napędowy

Kolor

pomarańczowy

 

Autobus jest używany, uszkodzony, niegarażowany

Brak aktualnych badań technicznych

 

Cena wywoławcza wynosi 9 000 złotych

Postąpienie w licytacji - 90 zł

Wadium wynosi 900 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnica (parter, pokój nr 3) ul. Krakowska 109.

Uczestnik przetargu (licytacji) może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia autobusu niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji), jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

Nabywca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brzeźnica wylicytowaną cenę nabycia, w terminie siedmiu dni od wyznaczonej daty przetargu.

Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w terminie do 22 listopada 2015 roku.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz Gminy Brzeźnica, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zarachowane zostanie na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Gminy Brzeźnica, jeżeli oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się do wpłacenia wylicytowanej kwoty nabycia i od zawarcia umowy w terminie siedmiu dni od wyznaczonej daty przetargu.

Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jeżeli żaden z jego uczestników (oferentów) nie zaoferuje ceny nabycia autobusu w wysokości ceny wywoławczej.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, jeżeli dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę nabycia.

Autobus można oglądać na placu przy oczyszczalni ścieków w Brzezince, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktów: Elżbieta Całus nt tel. 33 879 20 29 wew. 51

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.brzeznica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w Brzeźnicy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy

- na stronie internetowej www.brzeznica.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)
1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170