!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 151081-2015 z dnia 2015-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 - 1+293 i 1+296 - 1+725w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : - ścinanie poboczy o gr. do 10 cm...
Termin składania ofert: 2015-10-30

Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 - 1+293 i 1+296 - 1+725w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


Numer ogłoszenia: 163199 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151081 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 - 1+293 i 1+296 - 1+725w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 - 1+293 i 1+296 - 1+725w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : - ścinanie poboczy o gr. do 10 cm obustronne-szerokość 0,3m z odwozem do 2km.- 640,2m2 - Wyrównanie( profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie ( przyjęto na 40% powierzchni średni 75kg/m2 - 128,04T - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gruboziarnistych , grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 4.268.00m2 - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 4.268.00 m2 - nawierzchnie z klińca kamiennego ( 4,00-31,5mm ) - warstwa górna o gr.10 cm po uwałowaniu- utwardzenie poboczy - 640,2m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rejon Robót Drogowych, Alwernia, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335975,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218122,54
  • Oferta z najniższą ceną: 218122,54 / Oferta z najwyższą ceną: 284247,53
  • Waluta: PLN .

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170