!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice

 

ZP.271.270.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : przetargu na „Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 – 1+293 i 1+296 – 1+725”w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych””

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Remont drogi gminnej Nr K470029 Nowe Dwory - Chrząstowice w miejscowościach Nowe Dwory i Chrząstowice w km 0+655 – 1+293 i 1+296 – 1+725”w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 3 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o.o. 32-566 ALWERNIA ul. Krasickiego 18A

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ
– cena – 90%.
- gwarancja – 10%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena-90%

Razem liczba pkt

Gwarancja

Liczba pkt gwarancja - 10%

1.

Eurovia Polska S.A

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Adres do korespondencji:

31-280 Kraków, ul. Łokietka 79

284.247,53

69,07

Razem

79,07

66 miesięcy

10,0 pkt.

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH w Wadowice Spółka Akcyjna

34-100 WADOWICE

ul. Kochanowskiego 1

245.373,43

80,00

Razem

90,00

66 miesięcy

10,0 pkt.

3.

REJON ROBÓT DROGOWYCH  DROG-BUD                                       Sp. z o.o.

32-566 ALWERNIA

ul. I. Krasickiego 18A

218.122,54

90,00

Razem

100,00

66 miesięcy

10,0 pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Adres do korespondencji: 31-280 Kraków, ul. Łokietka 79

2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH w Wadowice Spółka Akcyjna 34-100 WADOWICE ul. Kochanowskiego 1

3. REJON ROBÓT DROGOWYCH   DROG-BUD Sp. z o.o. 32-566 ALWERNIA   ul. I. Krasickiego 18A

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170