!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) w Paszkówce

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka”

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone pytania.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada pozwolenia na wycięcie drzew.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 2

W związku z budową podjazdu dla niepełnosprawnych następuje kolizja z instalacją gazową, czy Zamawiający rozszerzy przedmiar o niezbędne czynności (np. zmiana trasy rur gazowych) czy Oferent ma wycenić te prace wg własnego rozeznania.

Odpowiedź

Do czasu rozpoczęcia prac kolizja zostanie usunięta przez Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy istnieje możliwość zamiany zabudowy logii I piętra z profili PCV na aluminium oraz / lub zmiany podziału sekcji z trzech na cztery (analogicznie jak na parterze poniżej). Wynika to ze stosunku powierzchni i ciężaru szyb do sztywności profili.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zabudowy logii I piętra z profili PCV na aluminium, nie wyraża zgody na podział sekcji na cztery.

Pytanie 4

Czy szklenie zabudowy logii I piętra szkłem bezpiecznym ma być obustronne czy jednostronne

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje obustronne szklenie zabudowy logii I piętra szkłem bezpiecznym.

 

 


 

Brzeźnica: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka
Numer ogłoszenia: 194562 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica , ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka Wykonanie prac remontowo - budowlanych obejmuje w szczególności: 1. remont dachu - pokrycia z papy wraz z dociepleniem 2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 3.ocieplenie ścian zewnętrznych 4. remont schodów zewnętrznych 5. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 6. budowę miejsc postojowych Zakres zadania został szczegółowo określony w przedmiarze robót, ogólnej charakterystyce zakresu prac - załącznik nr 10 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- które stanowi załączniki nr 12 do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.08.2015r do godz. 10:00, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium - Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca spełniani warunki określone w SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, którego przedmiotem była/y remont, modernizacja, lub przebudowa, budowa budynku oraz wykonanie miejsc postojowych odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika budowy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 250.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem. 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: - wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, - niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. c) Wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ 4) Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: 1- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 3- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunkówzamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica - pokój nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica - pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 10 pobierz
3. Załącznik nr 11 pobierz
4. Załącznik nr 12 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170