!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

Brzeźnica: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r.


Numer ogłoszenia: 191940 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy , ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 0338792862, faks 0338792862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie,Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach: Zadanie 1. Trasa nr 1 -ŁĄCZANY - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 10 - 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła),III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzeźnica ( stacja PKP), V Brzezinka (Kuźnia), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica) Ilość dowożonych uczniów - 10 osób (8 osób codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 46 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Zadanie 2 Trasa nr 2 - Kopytówka- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach ·5 przystanków PKS na trasie: I Kopytówka (sklep),II Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Kultury) Ilość dowożonych uczniów - 9 (7 codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 70 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj, a) potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie przedłożenie odpisu, zaświadczeń z których będzie wynikać, że wykonawca ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, b) posiadanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca winien wykazać, co najmniej jedną usługę dowozu uczniów do szkół.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj, wykaz niezbędnych pojazdów do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów tj. pojazdów zapewniających obsługę wymaganej ilości uczniów posiadających aktualne świadectwo przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przewozu osób.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca wykaże polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń zasada spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualna koncesja, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego - przewóz osób - załącznik nr 5 (zadanie 1 i zadanie 2)

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 5

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwości dokonania zmian zakresu, przedmiotu zamówienia oraz zmiany maksymalnej wartości umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m. in. zmiany dotyczące ilości uczniów objętych przewozem, zmianą przebiegu trasy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.brzeznica.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 111, tel. 338792862.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1. Trasa nr 1 -ŁĄCZANY - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie · ul. Żwirki i Wigury 10 - 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła),III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzeźnica ( stacja PKP), V Brzezinka (Kuźnia), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica).

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Trasa nr 1 -ŁĄCZANY - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie · ul. Żwirki i Wigury 10 - 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła),III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzeźnica ( stacja PKP), V Brzezinka (Kuźnia), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica) Ilość dowożonych uczniów - 10 osób (8 osób codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 46 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

Cena - 95

2. Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 5


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 Trasa nr 2 - Kopytówka- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach 5 przystanków PKS na trasie: I Kopytówka (sklep),II Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Kultury).

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 Trasa nr 2 - Kopytówka- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach 5 przystanków PKS na trasie: I Kopytówka (sklep),II Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Kultury) Ilość dowożonych uczniów - 9 (7 codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 70 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 5

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170