!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Brzeźnica: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica.

Numer ogłoszenia: 68668 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009

!!! UWAGA !!!

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 (UMOWA)

ZAPYTANIA DO SIWZ - załącznik nr 6

do pobrania poniżej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica. Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii w całej Gminie Brzeźnica wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do w/w specyfikacji; Oferenci zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych punktów poboru energii . Koszty oględzin miejsc potrzebnych do kalkulacji cenowej ponosi Oferent. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r. , Nr 89, poz.625 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy: - spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o jego udzielenie na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP; - prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie obejmującym zakres działania; - realizowali zamówienia podobnego charakteru; - posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. -posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 1) ; 2. wypełnić oświadczenie (Załącznik nr 4) ; 3.wykaz jednostek (potwierdzony referencjami) do których Wykonawca dostarczył energie elektryczną w okresie ostatnich 3 lat; 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, Wykonawca składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, c) kopia umowy Wykonawcy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji przez OSD..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Oferta-załącznik nr 1 : pobierz

2. Umowa-załącznik nr 2 : pobierz

3. Wykaz obiektów - załącznik nr 3 : pobierz

4. Oświadczenie-załacznik nr 4 : pobierz

5. SIWZ - ostateczne : pobierz

6. Zapytania do SIWZ : pobierz

7. Zmiana załącznika do SIWZ : pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170