!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 111 parter

Gminne Centrum Usług Wspólnych  ( GCUW )

 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 33 879 28 62

 

STRUKTURA

  • Dyrektor mgr Aleksandra Wojewoda – Szeliga tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 29
  • Główny Księgowy mgr Ewa Stokłosa tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 26
  • Inspektor: mgr Renata Sroka, tel.: 33 879 20 29 wewnętrzny – 26
  • Samodzielny referent mgr Paulina Sarapata tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 26

 

ZAKRES  DZIAŁANIA


1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych w rozumieniu art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).
2. Jednostkami obsługiwanymi są następujące jednostki organizacyjne Gminy Brzeźnica:


1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy,
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączanach,
3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tłuczani,
4) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie,
5) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce,
6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,
7) Publiczny Żłobek "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.


3. Do zadań Centrum należy:


1) obsługa płacowa jednostek obsługiwanych, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem i przekazywania ich odpowiednim jednostkom,

3) koordynacja spraw organizacyjno - administracyjnych jednostek obsługiwanych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,

4) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),

5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach obsługiwanych,

6) archiwizowanie dokumentacji,

7) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych i pracowników Centrum,

8) prowadzenie spraw z zakresu organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek obsługiwanych,

9) obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,

10) opiniowanie, wnioskowanie i wnoszenie uwag do projektów rocznych arkuszy organizacyjnych i ich zmian,

11) nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki,

12) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

13) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,

14) organizowanie i rozliczanie dowozu uczniów do szkół,

15) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

16) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

17) sporządzanie zestawień zbiorczych w Systemie Informacji Oświatowej,

18) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty,

19) opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty i wychowania,

20) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

21) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,

22) przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,

23) przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych za środków UE i innych źródeł zewnętrznych przez jednostki obsługiwane,

24) współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych,

25) współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi w zakresie spraw dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych,

26) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Krakowie jako organem nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań oświatowych w Gminie Brzeźnica,

27) współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym działalności oświatowej,

28) wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń.

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170