!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 109 parter pokój nr 1

Urząd Stanu Cywilnego ( USC )

Referat spraw obywatelskich  ( SO )

Dowody Osobiste ( DO )

Ewidencja Ludności ( EL )  

 

STRUKTURA

  • Kierownik mgr inż. Bogusław Antos tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 40
  • Zastępca Kierownika mgr. Jolanta Baca tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 25

 


ZAKRESY  DZIAŁANIA

 

 URZĘD STANU CYWILNEGO (USC)

 

1.

Do zadań  Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy :

 

1)

z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

 

 

a) 

sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,

 

 

 

b) 

wykonywanie czynności związanych ze szczególnymi wypadkami rejestracji stanu cywilnego w tym:

 

 

 

 

-

odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

 

 

 

-

wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,

 

 

 

-

sprostowania błędów w akcie,

 

 

 

-

uzupełnienia aktu,

 

 

 

-

odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia ksiąg stanu cywilnego,

 

 

 

-

administracyjnej zmiany imion i nazwisk,

 

 

c)

wykonywanie czynności związanych z unieważnianiem aktu stanu cywilnego, odtwarzaniem i ustalaniem treści aktu stanu cywilnego przez sąd,

 

 

d) 

wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

 

 

e) 

przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w formie uroczystej,

 

 

f) 

sporządzanie i wydawania zaświadczeń do ślubu konkordatowego,

 

 

g) 

wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

 

 

h) 

przyjmowanie zaświadczeń o uznaniu dziecka, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o nadaniu nazwiska męża matki dziecka,

 

 

i) 

wykonywanie czynności związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

 

 

j) 

prowadzenie rejestrów i archiwów stanu cywilnego,

 

 

k) 

udostępnianie ksiąg stanu cywilnego,

 

 

l) 

odnotowywanie odpisów orzeczeń sądowych stanowiących podstawę do wpisu do ksiąg stanu cywilnego,

 

 

m) 

 przekazywanie wzmianek i przypisków dotyczących zmian w aktach stanu cywilnego,

 

 

n) 

przekazywanie wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego do właściwego Urzędu,

 

 

o) 

wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w konwencjach i umowach międzynarodowych,

 

 

p) 

sporządzanie co miesięcznych zestawień statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

2)

prowadzenie  spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zgromadzenia publiczne,

 

3)

w zakresie ewidencji ludności:

 

 

a) 

prowadzenie ewidencji ludności m.in. zameldowania, wymeldowania,

 

 

b)

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

 

 

c) 

udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,

 

 

d) 

wydawanie poświadczeń zameldowania,

 

 

e)

udzielanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,

 

4)

prowadzenie rejestru wyborców,

 

5)

sporządzanie spisu wyborców,

 

 

BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH (SO-DO)

 

 

  • Inspektor inż. Barbara Starowicz tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 15

 

Do zadań biura dowodów osobistych należy :

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistego wersji papierowej w siedzibie urzędu  lub w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w uzasadnionych przypadkach.(-potwierdzenie złożenia wniosku)

2. Przyjmowanie wniosków  o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej .

3. Wydawanie dowodów osobistych w siedzibie urzędu lub w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w uzasadnionych przypadkach.

4. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego /wydawanie zaświadczenia -unieważnienie dowodu osobistego w systemie)

5. Przyjmowanie znalezionego cudzego dowodu osobistego.(unieważnienie dowodu osobistego w systemie)

6. Wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

7. Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi .

8. Zakładanie lub dodawanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodu osobistego dla każdego wnioskodawcy (KOPERTA DOWODOWA)

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170