!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 109 piętro nr 3 pokój 37

Referat infrastruktury  ( I )

Stanowisko ds. Budownictwa Planowania Przestrzennego ( PP )

STRUKTURA

  • Inspektor mgr inż. Beata Gacek tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 24
  • Inspektor inż. Aneta Dzieża tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 24


ZAKRES  DZIAŁANIA

 

 

 

Do Referatu Infrastruktury należą następujące sprawy:

 

 

 

w zakresie budownictwa i planowania przestrzennego - wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w szczególności :

   

a) 

koordynowanie sporządzania projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

 
   

b) 

prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy,

 
   

c) 

prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 
   

d) 

wydawanie zaświadczeń o kwalifikacji terenów w planie zagospodarowanie przestrzennego i zaświadczeń o zgodności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego

 
   

e) 

opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

 
   

f) 

wykonywanie wyrysów i wypisów z planu  zagospodarowania,

 
   

g) 

wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 
   

h) 

opiniowanie zalesień zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

 
   

i) 

opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju gminy,

 
   

j) 

prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości,

 
   

k) 

prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej,

 
   

l) 

opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,

 
   

m) 

wydawanie decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 
   

n) 

przygotowywanie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w odniesieniu do zbiorów i usług przestrzennych określonych przepisami prawa,

 
 

 

w zakresie ochrony środowiska :

   

a) 

wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

 
   

b) 

prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku w gminie oraz wydanych na jej podstawie przepisów gminnych, w tym:

 
     

-

wydawanie decyzji i upomnień dotyczących zaniechania wyprowadzania nieczystości ciekłych do wody i gruntu,

 
     

-

prowadzenie wizji lokalnych w terenie, w tym również z udziałem policji,

 
     

-

prowadzenie ewidencji pokryć azbestowych,

 
     

-

prowadzenia ewidencji umów na wywóz odpadów stałych,

 
     

-

prowadzenie ewidencji szczelnych osadników ścieków,

 
     

-

prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych.

 
   

c) 

prowadzenie wykazu dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

 
   

d) 

nadzór nad realizacją Gminnego Planu Ochrony Środowiska,

 
   

e) 

nadzór nad realizacją Gminnego Programu Gospodarki Odpadami,

 
   

f) 

wydawanie postanowień z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 
     

-

zatwierdzających program gospodarki odpadami,

 
     

-

w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów,

 
   

g) 

likwidacja dzikich wysypisk,

 
   

h) 

prowadzenie innych spraw zakresu ochrony środowiska, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

 
   

i) 

przyjmowanie i ewidencjonowanie zawiadomień o wpisie do rejestru górniczego oraz wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji gminy w ustawie prawo geologiczne i górnicze.

 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170