!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 109 piętro nr 2 pokój 22

Referat finansowy  ( FN )

Podatki i Opłaty ( PO ) 

 

STRUKTURA

  • Inspektor Maria Śliz tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 13
  • Inspektor Elżbieta Rzeszutko tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 39
  • Inspektor Małgorzata Pomietło tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 39


ZAKRES  DZIAŁANIA

 

 

W zakresie podatków i opłat:

prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, w tym:

 

a) 

opracowywanie propozycji polityki podatkowej gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych,

 

b) 

przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

 

c) 

przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat  stanowiących dochody gminy,

 

d) 

przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat

 

e) 

wystawianie decyzji wymiarowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz  wystawianie decyzji zmieniających naliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 

f) 

gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 

g) 

wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis hipotek w zakresie podatków i opłat lokalnych,

 

h) 

prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,

 

i) 

prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy,

 

j) 

opracowywanie i przedkładanie podatnikom decyzji w zakresie umorzeń podatkowych, przesunięć terminów, rozłożenia na raty oraz innych ulg wynikających z przepisów ustawy o podatku rolnym , leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 

k) 

prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości podatkowej ,w tym prowadzenie i aktualizacja rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych,

 

l) 

gromadzenie i analizowanie informacji przekazanych od innych organów celem naliczenia podatku, w tym:

 
 

-

zawiadomienia o zakończeniu budowy,

 
 

-

pozwolenia na budowę,

 
 

-

pozwolenia na rozbiórkę zmiany sposobu użytkowania budynków,

 
 

-

wykazy zarejestrowanych pojazdów,

 
 

-

wykazy dzierżaw

 

m) 

prowadzenie bieżącego rejestru sprzedaży VAT oraz wystawianie faktur VAT, miesięczne sporządzanie deklaracji VAT;

 

n) 

wystawianie rachunków zgodnie z zawartymi umowami najmu lokali,

 

o) 

rozliczanie inkasentów oraz prowadzenie nadzoru i kontroli nad poborem przez inkasentów podatków i opłat lokalnych,

 

n)

prowadzenie ewidencji i egzekwowanie podatku od środków transportowych,

 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat.

 

W zakresie obsługi kasowej należy prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Zespołu Szkół oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

przyjmowanie wpłat gotówkowych na podstawie kwitów K-103,

 

odprowadzanie przyjętej gotówki do banku,

 

podejmowanie gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych,

 

wypłata należności zgodnie z przeznaczeniem,

 

sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

 

potwierdzanie stanu majątkowego na wnioskach i kwestionariuszach,

 

prowadzenie ewidencji czynszów mieszkaniowych i lokalowych,

 

prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170