!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

articles

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów

na rachmistrzów spisowych

Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011

na terenie Gminy Brzeźnica

Komisarz Biura Spisowego przy Urzędzie Gminy Brzeźnica, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Brzeźnica.


Wymagania stawiane kandydatom / osoba /:

1. pełnoletnia

2. co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci i osoby z wyższym wykształceniem)

3. posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera

4. pełna sprawność fizyczna

5. godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna

6. umiejętności interpersonalne ( łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne i sprawne  komunikowanie się z respondentami, asertywność)

7. umiejętność organizacji pracy własnej

8. znajomość terenu gminy

9. zamieszkiwani lub wykonywanie pracy na terenie gminy (względy organizacyjne)

10. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Ważna informacja:

Nabór kandydatów na rachmistrzów ogłoszony przez Gminne Biuro Spisowe  jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu,w trakcie którego zostaną zapoznane z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularz spisowego.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Drugim etapem naboru, jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego  po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Brzeźnica, ustalono liczbę czterech rachmistrzów.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem, zawierające następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

c) numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

d) data urodzenia

e) miejsce zatrudnienia( w przypadku uczniów / studentów miejsce pobierania nauki)

f) informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego)

2. Dokumenty poświadczające wykształcenie

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  w tym przestępstwa skarbowe)

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych  Dz.U.  Z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.)

 

Miejsce  i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy,

Dziennik Podawczy, pokój nr. 6, parter.

Wyżej wymienione załączniki (oświadczenia) do pobrania w pokoju nr. 4, oraz z strony www.brzeznica.pl.

Sprawdzenie ofert pod względem formalnym, odbędzie się bez udziału kandydatów.

Na podstawie złożonych ofert zostaną wyłonieni kandydaci na rachmistrzów spisowych.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

Termin składania ofert : 06.12.2010 – 16.12.2010. w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  33 879-20-29  wew.41

Załączniki do pobrania :

1. Oświadczenia - pobierz

 

/   Bogusław Antos  /


Komisarz Biura Spisowego

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170