!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Brzeźnica dnia, 24.11.2010

 

Numer sprawy: CKiP/03/11/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn Przetarg nieograniczony na leasing  1 samochodu z homologacją ciężarową 7 osobową, fabrycznie nowego wyprodukowanego w  2010 roku.

w trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

MW Wanicki Sp. z o. o.

Ul. Myślenicka 19

32-031 MOGILANY

za kwotę :
cena brutto 113.000,67 zł.
słownie brutto: sto trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 95/100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

AZMOT Sp. z o. o.

31 – 564 Kraków

Al. Pokoju 78

Została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę przetargową Wykonawcy : AZMOT Sp z o. o. , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

Do wiadomości :

1.  MW Wanicki Sp. z o. o.

Ul. Myślenicka 19

32-031 MOGILANY

 

 

2. AZMOT Sp. z o. o.

31 – 564 Kraków

Al. Pokoju 78

 

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170