!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2010

Brzeźnica: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2010
Numer ogłoszenia: 299159 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

UWAGA

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - OFERTA

27.10.2010

Załącznik nr 1 - Oferta >>> pobierz

PYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 PLN

 

 

Odpowiedzi na zadane pytania:

II. Czy w razie wyboru oferty naszego Banku przedłożą Państwo przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:

1/ sprawozdania:Rb27S(całość) i Rb 28S wg stanu na dzień 30.09.2010,

Odpowiedź   - Tak

2/ oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami (posiadane akcje i udziały – adres, NIP, REGON podmiotów powiązanych)

Odpowiedź     - Tak

3/ opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Odpowiedź   -  Tak

III. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania do SIWZ:

1) Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej

Odpowiedź - Tak

2) Czy momencie podpisania umowy kredytu upoważnione osoby podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe

Odpowiedź - Tak

3) Proszę o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia środków z kredytu

Odpowiedź  - 15 listopada 2010 r.

4) Czy posiadają państwo zaległości z tytułu podatków (US) i składek (ZUS)

Odpowiedź -  Gmina Brzeźnica nie posiada zaległości tak wobec Urzędu Skarbowego z tytułu  podatków jak i ZUS z tytułu składek

5) Czy przed uruchomieniem transzy kredytu przedłożą Państwo w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym?

Odpowiedź -  Tak

 

 

W załączeniu do pobrania bilans – wg stanu na dzień 31.12.2009r

Załącznik >>> pobierz

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.( słownie : trzy miliony złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeźnica na rok 2010..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w szczególności wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze złożeniem wszystkich zawartych w nim oświadczeń i zobowiązań w sposób zgodny z warunkami zamówienia - załącznik Nr 1 specyfikacji. 2)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy(załącznik nr2 do specyfikacji) oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - załącznik Nr 3 do specyfikacji. 3)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   4)Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późń. zm).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania :

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 1 - oferta pobierz
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie art.22.1 pobierz
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie art 24 pobierz
5. Udostępnione dokumenty do przetargu 4.4
6. zał.4.4 - 1 pobierz
7. zał.4.4 - 2
pobierz
8. zał.4.4 - 3
pobierz
9. zał.4.4 - 4
pobierz
10. zał.4.4 - 5
pobierz
11.zał.4.4 - 6
pobierz
12. zał.4.4 - 7
pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170