!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

Brzeźnica dnia, 19.10.2010

 

ZI-341-320/2010

 

Zawiadomienie

o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Remont dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnica droga nr K 470009, Brzeźnica droga na dz. 675/3 i w Tłuczani droga nr  K 470048 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

32-566 Alwernia

ul. I. Krasickiego 18A

za kwotę :
cena netto 210.285,28 zł + 22% VAT  46.262,76zł = 256.548,04 zł brutto.
słownie brutto: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 04/100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

30 – 130 Kraków

ul. Lucjana Rydla 57

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –79,10%  pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o.

34 – 100 Wadowice

ul. Kochanowskiego 1

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –86,32%  pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

 

Do wiadomości :

1. Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

32-566 Alwernia

ul.  I. Krasickiego 18A

 

 

2. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

30 – 130 Kraków

ul. Lucjana Rydla 57

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o.

34 – 100 Wadowice

ul. Kochanowskiego 1

 

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170