!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Brzeźnica dnia, 14.10.2010

 

ZI-341-302/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Bęczyn, Brzeźnica, Brzezinka, Paszkówka i Sosnowice w podziale na sześć zadań”

w trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 5 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

P.P.H.U. Elwat – Jerzy Stelmaszuk

Oś. Piastowskie 60,  34-100 WADOWICE

za kwotę :
cena netto 72.211,30 zł + 22% VAT  15.886.49 zł = 88.097,79 brutto.
słownie brutto: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 79/100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

KOMTECH - Piotr Martuszewski

Ul. Barbackiego 15  ,33 – 300 NOWY SĄCZ

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –84,75%  pkt.

 

OFERTA NR 2 Firmy:

INSTAL  ZBYSZKO – Zbigniew Rospond

Ul. Sikorskiego 24 ,  32-640 ZATOR

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –86,49%  pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy:

ZAKŁAD WYKONAWSTWA  ELEKTROENERGETYCZNEGO

Ul. Jontkowa Górka 21,  30-224 KRAKÓW

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –91,99%  pkt.

 

OFERTA NR 5 Firmy:

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH –Mieczysław Maciaś

Brzezinka 77,   34-114 BRZEŹNICA

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –88,64%  pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

1.  P.P.H.U. Elwat – Jerzy Stelmaszuk

Oś. Piastowskie 60,  34-100 WADOWICE

 

2. KOMTECH - Piotr Martuszewski

Ul. Barbackiego 15  ,33 – 300 NOWY SĄCZ

 

3. INSTAL  ZBYSZKO – Zbigniew Rospond

Ul. Sikorskiego 24 ,  32-640 ZATOR

 

4. ZAKŁAD WYKONAWSTWA  ELEKTROENERGETYCZNEGO

Ul. Jontkowa Górka 21,  30-224 KRAKÓW

 

5. ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH –Mieczysław Maciaś

Brzezinka 77,   34-114 BRZEŹNICA

 

6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170