!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Brzeźnica dnia, 08.10.2010

 

ZI-341-295/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn Budowa sieci kanalizacji deszczowej w km 0+100 – 0+493 w ciągu drogi powiatowej nr 1768 Brzeźnica – Tomice w miejscowości Nowe Dwory

w trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

F.H.U.  „WOLF” Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

za kwotę :
cena netto 141.525,79 zł + 22% VAT  31.135,67zł = 172.661,46 zł brutto.
słownie brutto: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych  46/100

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa : 100 pkt
Łączna punktacja przyznana w ofercie : 100 pkt .

 

OFERTA NR 1 Firmy:

Zakład Usług Technicznych s.c.

Leszek Gaczorek, Zygmunta Gaczorek

31 – 425 Kraków

Al. 29-listopada 41AB-4G

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –59,84%  pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy:

„HYDROWIT” Władysław Witek

34 – 114 Brzeźnica

Tłuczań 229A

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ –95,91%  pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Prosimy
o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia…….…podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

 

Do wiadomości :

1.  F.H.U.  „WOLF” Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

 

2. Zakład Usług Technicznych s. c.

Leszek Gaczorek, Zygmunta Gaczorek

31 – 425 Kraków

Al. 29-listopada 41AB-4G

 

3. Firma „HYDROWIT” Władysław Witek

34 – 114 Brzeźnica

Tłuczań 229A

 

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170